Eisen aan stichtingen voor ANBI-status
1 oktober 2012

Eisen aan stichtingen voor ANBI-status

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Goede doelen stichtingen moeten een beschikking van de Belastingdienst kunnen tonen waarin staat dat de stichting aan de eisen van de Belastingdienst voldoet.

Om aangemerkt te worden als ANBI moet de stichting aan de volgende eisen voldoen:

 • Uw stichting is gevestigd in Nederland, in een van de landen van de Europese Unie, in de Nederlandse Antillen of Aruba (of in een ander in overleg met de Belastingdienst goedgekeurd land. Essentieel hierbij is dat uw stichting is gevestigd in een land dat zonder beperkingen fiscale informatie uitwisselt met Nederland.
   
 • In de statuten van de stichting moet het doel zodanig geformuleerd zijn dat duidelijk is dat de stichting een of meer algemene belangen dient.
   
 • In de statuten, in het huishoudelijk reglement en/of in het actuele beleidsplan moet zijn vastgelegd dat de stichting niet tot doel heeft winst te maken.
   
 • De feitelijke activiteiten van de stichting moeten in lijn zijn met de geformuleerde doelstelling.
   
 • De stichting moet voldoen aan het beschikkingsmachtcriterium. Dit houdt in dat geen van de bestuursleden de meerderheid van stemmen mag hebben bij het nemen van beslissingen. Zijn twee of meer bestuursleden familie van elkaar, wees dan zeer zorgvuldig als er beslissingen met een financieel karakter worden genomen. Zorg er bovendien voor dat het aantal bestuursleden met familiebanden altijd in de minderheid is ten opzichte van de overige bestuursleden.
   
 • Bestuursleden (en andere betrokken personen) moeten voldoen aan de integriteitseis. Dit houdt concreet in dat zij de afgelopen vier jaar door een Nederlandse strafrechter niet onherroepelijk mogen zijn veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld.
   
 • Bestuursleden mogen geen salaris of andere beloning ontvangen. Wel is het toegestaan de daadwerkelijk gemaakte en redelijke onkosten te vergoeden. Hierbij is het verstandig vooraf afspraken te maken over de kosten die gemaakt mogen worden en deze afspraken schriftelijk vast te leggen. 
   
 • Verder is het toegestaan vacatiegeld (vergoeding voor het bijwonen van een vergadering) te betalen aan bestuurs- en commissieleden. Per vergadering mag voor normale functies 135 euro worden vergoed, voor zware functies 200. Dezelfde vergoeding mag betaald worden aan een ingehuurde deskundige. Aan de voorzitter mag tot 130% van dit bedrag worden betaald. De genoemde bedragen gelden vanaf 1 juli 2004 en zijn in lijn met het door de Belastingdienst geaccepteerde Vacatiegeldenbesluit 1988.
   
 • De stichting moet beschikken over een actueel een- of meerjarig beleidsplan. Dit plan moet inzicht geven in de activiteiten die stichting uitvoert of wil uitvoeren, de manier waarop fondsen worden geworven, de manier waarop het vermogen wordt beheerd en de manier waarop het geld wordt besteed.
   
 • De kosten van fondsenwerving, vermogensbeheer en de andere kosten die niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan het bereiken van de doelstelling moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen aan het doel. Deze eis is met ingang van 1 januari 2010 aangescherpt: ANBI-organisaties moeten voor ten minste 90% het algemeen belang dienen. Concreet betekent dit dat ANBI's minimaal 90% van hun geld aan de beoogde doelen moet uitgeven.
   
 • De financiële administratie van de stichting moet inzichtelijk en controleerbaar zijn. In de administratie moet de aard en omvang van de volgende posten herkenbaar zijn: onkostenvergoedingen en vacatiegelden, kosten van fondsenwerving, overige niet-doelgerelateerde kosten, inkomsten en vermogen.
   
 • De stichting mag geen geld oppotten. Een kleine reserve aanhouden om de continuïteit te waarborgen is uiteraard wel toegestaan, evenals het in stand houden van een uit een erfenis verkregen vermogen, als de erflater dit bepaald heeft.
   
 • De stichting moet hebben vastgelegd dat het batig saldo bij opheffing wordt geschonken aan een andere goede doelen stichting of wordt besteed op een manier die het algemeen belang dient.

Komt uw stichting niet in aanmerking voor de ANBI-status? Overweeg dan de SBBI-status aan te vragen. Een SBBI is een sociaal belang behartigende instelling. De eisen die aan een dergelijke instelling worden gesteld, zijn minder stringent. U leest er meer over in het artikel De SBBI-status »

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming