Wanneer past u de kantineregeling toe?
29 november 2012

Wanneer past u de kantineregeling toe?

Veel verenigingen en stichtingen hebben een kantine of een bar, wat zou kunnen leiden tot btw-plicht. Sportclubs, scholen en sociaal-culturele instellingen kunnen buiten de btw-plicht blijven met de kantineregeling van de fiscus. De regeling houdt in dat de normale kantineactiviteiten van btw zijn vrijgesteld als de kantineontvangsten onder een bepaald bedrag blijven en aan de overige voorwaarden is voldaan.

Omdat het in de kantine vaak om kleine bedragen gaat, heeft de fiscus een bijzondere regeling getroffen. Die regeling stelt dat kantines niet worden belast, mits ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De kantineomzet bedraagt niet meer dan € 68.067 per jaar.
  • Openstelling van de kantine vindt in beginsel slechts plaats in rechtstreeks verband met de activiteiten van de vereniging of stichting.
  • De kantine mag onder voorwaarden maximaal 12 dagen per jaar worden opengesteld bij sportieve activiteiten van derden.
  • Eventuele exploitatieoverschotten moeten worden gebruikt voor de primaire activiteit van de vereniging of stichting.
  • De btw over kosten en inkoop voor de kantine mogen niet als voorbelasting worden afgetrokken.

Als gevolg van deze voorwaarden kan de kantineregeling niet worden toegepast als er sprake is van niet-normale nevenactiviteiten. Bijvoorbeeld het openstellen of het ter beschikking stellen van de kantine voor activiteiten die geen direct verband houden met de eigenlijke activiteiten van de vereniging. Denk daarbij aan evenementen in de persoonlijke sfeer van derden of individuele leden, zoals bruiloften, feesten en jubilea.

Grensbedrag
Voor de toepassing van de regeling wordt onder ‘kantine' verstaan: de vaste plaats waar of van waaruit de desbetreffende organisatie de kantineactiviteiten als normale nevenactiviteit verricht. Het kan gebeuren dat de organisatie haar normale nevenactiviteiten incidenteel elders verricht, bijvoorbeeld in een gehuurde zaal. De opbrengsten daarvan worden opgeteld bij de ontvangsten van de eigen kantine voor de berekening van het grensbedrag van € 68.067 per jaar.

Wanneer een organisatie op verschillende plaatsen een accommodatie met een kantine heeft, kan het grensbedrag per accommodatie worden toegepast (bijvoorbeeld een stichting die in verschillende delen van een stad wijkcentra beheert).

Wordt het grensbedrag in een jaar overschreden, maar was deze overschrijding redelijkerwijs niet te voorzien, dan is het toegestaan dat de vereniging pas in het volgende boekjaar de kantineopbrengsten in de btw-heffing betrekt.

Als u de kantineregling gebruikt dan bestaat deze naast de regeling voor fondsenwervende activiteiten. Dat betekent dat de kantineontvangsten buiten beschouwing blijven bij de beoordeling of sprake is van overschrijding van de grensbedragen. Lees hier meer over in het artikel btw afdragen ja of nee?

Andere vrijstelling
Als u niet aan de voorwaarden van de kantineregeling voldoet betekent dat niet zonder meer dat er dan over de inkomsten steeds btw verschuldigd is. De kantineontvangsten zijn vaak aan te merken als fondsenwervende activiteiten, waardoor de vereniging pas btw afdraagt als de opbrengsten de genoemde grensbedragen voor leveringen (€ 68.067) en/of diensten (€ 22.689) overschrijden. Sinds 1 januari 2013 zijn verstrekkingen van etenswaren en dranken vanuit een kantine aangemerkt als levering in plaats van als diensten, waardoor het grensbedrag dus een stuk hoger ligt.

Lees hier het besluit Fondswerving en kantines 2012 dat op 1 januari 2013 is ingegaan, met de regels zoals ze op dit moment gelden >>

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het besluit Omzetbelasting, Fondswerving en kantines en uitleg over de overgangsregeling >>

Tot slot
Uit het voorgaande blijkt dat er voor kantines kansen liggen op het gebied van btw, maar dat u zeker moet uitkijken voor valkuilen. Btw is wat dat betreft een aparte tak van sport. Zeker wanneer een sportvereniging bijvoorbeeld van plan is om te ver(nieuw) bouwen of een kunstgrasveld aan te leggen. Door voorafgaand aan dergelijke investeringen te overleggen met een btw-specialist voorkomt u mogelijke verrassingen achteraf.

Meer informatie
Informatie Belastingdienst over kantine >>
Informatie Belastingdienst sport en belasting >>

Met dank aan: Flynth

1
0

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het gebruiken van cookies.

/privacy-statement
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming