27 september 2012

TIP: Hierover beslist de Algemene Ledenvergadering

Binnen de vereniging zijn er twee machtscentra: de Algemene Ledenvergadering en het bestuur. Maar wie heeft het nu voor het zeggen?
Het bestuur is het deskundig en continu leidinggevend orgaan: het bestuurt de vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het orgaan dat bestaat uit de leden, die de hoogste zeggenschap hebben. Maar de Algemene Ledenvergadering mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het bestuur heeft een geheel eigen verantwoordelijkheid met daarbij behorende bevoegdheden. De ALV is niet de baas van het bestuur en kan geen opdrachten geven hoe het moet besturen. De ALV kan hooguit een bestuurder of het bestuur naar huis sturen. Met dat in het achterhoofd doet een bestuur er dus goed aan te handelen in de geest van de meerderheid van de leden.
 
Beslissingen ALV
De ALV beslist door middel van stemming over (tenzij hierover iets anders in de statuten staat):
  • Het kopen, verkopen en bezwaren (met hypotheek of andere zakelijke rechten belasten) van registergoederen (onroerend goed, schepen en vliegtuigen)
  • Borgstellingen en andere risicovolle transacties
Ook op andere terreinen kan de ALV de bevoegdheid van het bestuur beperken, namelijk het aangaan van zware verplichtingen zoals:
  • Een langdurig huurcontract
  • De aankoop van duurzame gebruiksgoederen
Let op! Waarvoor dit precies geldt moet wel van te voren worden afgesproken en schriftelijk in de notulen (en liefst ook in huishoudelijk reglement) worden opgenomen. De scheiding in verantwoordelijkheden moet dus duidelijk zijn, waarbij de Algemene Ledenvergadering het laatste woord heeft.

Goedkeuren jaarverslag Het jaarverslag (d.w.z. het verslag van werkzaamheden én het financieel verslag) moet na zes maanden na afloop van het verenigingsjaar aan de ALV worden voorgelegd voorgelegd. Deze moet het goedkeuren of afwijzen.
Bij goedkeuring krijgt het bestuur ‘decharge’ dat wil zeggen dat de vereniging de verantwoordelijkheid van het bestuur over het afgelopen jaar overneemt.
Keurt de ALV het verslag af dan betekent dit niet automatisch dat het bestuur moet gaan. Het bestuur kan de eer aan zichzelf houden en aftreden, maar ook blijven zitten. Afhankelijk van de reden van afkeuren kan de ALV wel besluiten om een bestuurslid of het hele bestuur te ontslaan.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...