1 oktober 2012

Wat is de taak van een kascommissie?

In de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen presenteren verenigingsbesturen hun financiële verslagen over het afgelopen jaar. En dus is er dan veel werk aan de winkel voor de ‘kascommissies' van deze verenigingen. Want in bijna alle verenigingen controleert de commissie de jaarlijkse financiële verantwoording. Wat is nu precies de taak van zo'n kascommissie?

De kascommissie doet méér dan de kas controleren
De naam ‘kascommissie’ is weliswaar ingeburgerd, maar eigenlijk is de naam fout. Deze commissie doet immers veel méér dan alleen het controleren van de kas. De Nederlandse wet spreekt simpelweg over ‘de commissie’: “De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit”. Verder vermeldt de wet:  “Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.”

Waar moet de ‘kas’commissie in haar onderzoek naar kijken:

Financieel verslag
De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is.
‘Toereikend’ houdt zoveel in als: niet te veel – niet te weinig – toegankelijk.
‘Correct’ wil zeggen: juist, volledig en actueel. Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven.

Naleving wettelijke en andere bepalingen
Als de vereniging wettelijke bepalingen niet heeft nageleefd, zal het financieel verslag ook vaak niet volledig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de naleving van belastingverplichtingen, zoals het inhouden van sociale lasten op betaalde lonen of over het afdragen van omzetbelasting over ontvangen sponsorgelden. Zo maakte de belastingdienst eind 2006 bekend dat aan 18 voetbalclubs naheffingen loonbelasting van gemiddeld € 25.000 en naheffingen omzetbelasting van gemiddeld € 30.000 waren opgelegd. In een aantal gevallen zijn ook nog boetes uitgedeeld. Als de vereniging dergelijke verplichtingen niet of niet goed naleeft, is het financieel verslag dus ook niet correct.

Risico’s voor de vereniging
Doordat de commissie inzicht heeft in de gehele administratie van de vereniging, kan zij ook risico’s signaleren. Denk aan het ontbreken van een brand- en inboedelverzekering voor het clubhuis van de vereniging of aan de aanwezigheid van (te) grote hoeveelheden contant geld. In dat geval zal het minder snel worden ontdekt als een penningmeester gelden aan de verenigingskas onttrekt voor eigen gebruik. Bovendien loopt de vereniging het risico van diefstal en verlies bij brand.

Elke ‘kascommissie’ heeft dus zeer verantwoordelijke taken. Het is daarom van groot belang dat de commissie deskundig genoeg is om een goede controle uit te voeren. Fouten die niet ontdekt worden kunnen niet alleen leiden tot verkeerde besluitvorming in de algemene ledenvergadering, maar kunnen zelfs het voortbestaan van de vereniging bedreigen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...