De preventiemedewerker: ook jij moet er één aanstellen

De preventiemedewerker: ook jij moet er één aanstellen

De preventiemedewerker: ook u moet er één aanstellen

Wettelijke verplichtingen

Op het gebied van arbo- en preventietaken moet je kiezen tussen een zogenoemde ‘maatwerkregeling’ of een ‘vangnetregeling’. Verder moet je één (of meerdere) preventiemedewerker(s) aanwijzen, ongeacht voor welke regeling je kiest. De preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in jouw organisatie.

Deze verplichting geldt voor iedere ondernemer die ook werkgever is, al heb je maar één (part-time) medewerker in dienst. Raak niet direct in paniek: in een organisatie met maar één (part-time) administratief medewerker, behelst de functie vanzelfsprekend veel minder dan wanneer er 30 werknemers zijn. Organisaties die werken met vrijwilligers, krijgen te maken met soepelere arbo-regels en een vrijstellingsregeling. Heb je alleen vrijwilligers in dienst? Dan hoef je geen preventiemedewerker aan te stellen en geen verplichte risico-inventarisatie en – evaluatie uit te voeren (tenzij er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt).

Let op: Heeft de vereniging haar zaken niet goed geregeld, dan kan de arbeidsinspectie een boete opleggen.

De preventiemedewerker

Het belangrijkste is dat je een preventiemedewerker expliciet benoemt en dat deze de risico’s van de organisatie in kaart brengt. Een taak die je sowieso al dient uit te voeren in het kader van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Je moet ten minste één werknemer aanwijzen voor deze taak. In organisaties met maximaal 25 werknemers mag de werkgever de functie overigens zelf op zich nemen, mits hij aan de deskundigheidseisen voldoet.

De preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken:

  • Meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak);
  • Adviseren aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden.
  • Meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak.
  • Samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst.

Voorkom hogere verzuimkosten

Wie wijs je aan als preventiemedewerker binnen jouw organisatie? Dat is een kwestie die je goed moet overwegen. Als je de keuze niet zorgvuldig maakt, kan dat leiden tot toename in verzuim en daardoor hogere kosten voor verzuimbegeleiding.

Deskundigheidseisen

Wat moet een preventiemedewerker dan wel kunnen? Regelmatig wordt gesuggereerd dat preventiemedewerkers verplicht zijn een cursus te volgen. Dit is niet juist. Het is niet wettelijk bepaald aan welke opleidingseisen een preventiemedewerker moet voldoen. Belangrijk is, dat de medewerker bekend is met de arbeidsrisico’s binnen de organisatie en deskundig advies kan geven over voorkomen van ongevallen. Een cursus of opleiding is dus niet verplicht, maar kán wel nuttige handvatten bieden. Hoe deskundig de preventiemedewerker moet zijn, kan het beste worden vastgesteld in de RI&E van de organisatie.

Positief rendement

Onderschat het belang van een preventiemedewerker niet. Op de langere termijn gaat het om de vitaliteit en continuïteit van jouw organisatie.