De wervingsboodschap op papier

De wervingsboodschap op papier

De wervingsboodschap op papier
Denk daarbij aan artikelen of stukken tekst over:
 • De doelstelling van uw vereniging
 • De ontstaansgeschiedenis
 • De organisatiestructuur
 • De faciliteiten: wat is uw aanbod?
 • De groei van het ledenbestanddoor de jaren heen
 • Verhalen / anekdotes van oud- of ereleden
 • Recent behaalde successen

Verdiep u ook in de concurrentie:

 • Is uw locatie gunstiger dan uw collega-vereniging of -stichting?
 • Zijn uw contributies lager dan bij uw collega’s?
 • Biedt u meer faciliteiten dan uw collega’s?
 • Worden er meer activiteiten ontplooid dan bij uw collega’s?
 • Zijn uw doelstellingen ideëler of spreken ze meer aan?
Vermeld vervolgens de rechten en plichten:
 • Tot welke activiteiten/bijeenkomsten/evenementen krijgen leden gratis toegang?
 • Welke ondersteuning biedt u in de vorm van training en opleiding?
 • Krijgen leden een gratis (verenigings-)blad?
 • Hoe zit de prijsstructuur van de contributie in elkaar?
 • Wanneer vindt de betaling plaats?
 • Is het bijwonen van de algemene ledenvergadering verplicht of niet?
 • Moeten leden aan bepaalde (vaardigheids-)eisen voldoen om lid te kunnen worden?
Zet deze informatie op papier, zodat deze vastligt en makkelijk te raadplegen is. Houd bij het samenstellen van de informatie in uw achterhoofd dat u alles weet van de vereniging en een nieuw lid helemaal niets.
Gebruik deze tekst als basis en spits deze boodschap toe op de
doelgroep die u gaat benaderen.
Tip!

Bent u niet goed in het schrijven van wervende teksten en kent u een lid dat dit wel kan? Vraag hem of haar om een vriendendienst. Hij of zij kan op basis van uw geordende materiaal een wervende concepttekst schrijven en eventueel specifieke teksten in een later stadium.