Een werknemer ontslaan

Een werknemer ontslaan

Een werknemer ontslaan

Opzegtermijn

De werkgever moet een opzegtermijn toepassen van:

 • Eén maand: bij een dienstverband van 0 tot 5 jaar;
 • Twee maanden: bij een dienstverband van 5 tot 10 jaar;
 • Drie maanden: bij een dienstverband van 10 tot 15 jaar;
 • Vier maanden: bij meer dan 15 dienstjaren.

De werknemer moet een opzegtermijn van minimaal een maand en maximaal zes maanden in acht nemen. Verlenging of verkorting van deze termijn is mogelijk als dit schriftelijk is overeengekomen. Als de opzegtermijn wordt verlengd, dan moet de opzegtermijn voor de werkgever tweemaal zo lang zijn.

Voor de wettelijke regeling, zie artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek.

Ontslag via UWV of kantonrechter

Om personeel te kunnen ontslaan, heb je een ontslagvergunning van het UWV nodig als de werkplaats vervalt of tijdens ziekte. Is er een andere reden voor het opslag? Dan moet de werkgever langs de kantonrechter.

Deze is niet nodig bij:

 • Ontslag tijdens de proeftijd;
 • Ontslag op staande voet;
 • Wederzijds goedvinden;
 • Het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
 • Het faillissement van de organisatie.

Zie ook artikel 7:671, artikel 7:671a en artikel 7:671b van het Burgerlijk Wetboek.

Afwijken van de regel

Onder bepaalden voorwaarvoorwaarden kunnen partijen bij CAO en bij individuele arbeidsovereenkomst van de wettelijke regeling afwijken en kortere/langere opzegtermijnen afspreken:

 • Als het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning heeft afgegeven mag de werkgever de opzegtermijn met één maand verkorten, mits minimaal één maand opzegtermijn overblijft.
 • Let op: voor werknemers die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder waren én in dienst zijn bij dezelfde werkgever, geldt een overgangsrecht. Voor hen geldt de oude opzegtermijn waarbij de leeftijd van de werknemer van belang is, totdat hij volgens de huidige regeling aanspraak maakt op een langere termijn. Als je een oudere werknemer wilt ontslaan, zal je deze twee opzegtermijnen dus moeten vergelijken.

Ontslagverbod tijdens ziekte

Een zieke werknemer mag tijdens zijn ziekte niet worden ontslagen, tenzij de ziekte twee jaar heeft geduurd. Deze regel geldt niet bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd, tijdens de proeftijd en bij ontslag op staande voet. Het ontslagverbod tijdens ziekte geldt ook niet als de werknemer zich ziek meldt nadat het UWV Werkbedrijf de ontslagvergunningaanvraag van de werkgever heeft ontvangen. Zie artikel 7:670 van het Burgerlijk Wetboek.

Overige opzegverboden

Naast de opzegverboden wegens of tijdens huwelijk, zwangerschap, militaire dienst en voor leden van de ondernemingsraad (OR) geldt ook een opzegverbod voor werknemers die betrokken zijn bij de medezeggenschap (niet alleen als lid van de OR), die lid zijn van de vakbond of die vergaderingen bijwonen die verband houden met verlof voor een politieke functie.

Van de volgende werknemers kan de arbeidsovereenkomst slechts met voorafgaande toestemming van de kantonrechter worden opgezegd, indien ook het UWV Werkbedrijf toestemming heeft verleend (de zogenaamde dubbele toetsing):

 • Werknemers die op de kandidatenlijst staan van een OR of personeelsvertegenwoordiging.
 • Werknemers die korter dan twee jaar geleden lid waren van een medezeggenschapsorgaan.