9 oktober 2012

De SBBI-status

Een SBBI-status is een fiscale status die voor uw vereniging of stichting voordeel op kan leveren. Welke eisen zitten hieraan vast?

Het voornaamste doel van een SBBI is het behartigen van particuliere belangen van een beperkte doelgroep. Voorbeelden van SBBI’s zijn: muziekverenigingen, amateurtoneelverenigingen, zangkoren, dansgroepen, sportclubs, scoutingclubs, speeltuinen, buurtverenigingen, buurthuizen (mits niet-commercieel), personeelverenigingen en ouderenverenigingen.

Of uw stichting of vereniging een SBBI is, wordt beoordeeld door de Belastingdienst. De eisen die zij aan een SBBI stelt, zijn:

  • Uw organisatie is gevestigd in Nederland, in een van de landen van de Europese Unie, in de Nederlandse Antillen of Aruba (of in een ander in overleg met de Belastingdienst goedgekeurd land. Essentieel hierbij is dat uw stichting is gevestigd in een land dat zonder beperkingen fiscale informatie uitwisselt met Nederland.
  • Uw organisatie streeft een sociaal belang na. Dit streven is helder in de statuten of in het huishoudelijk reglement vastgelegd.
  • De feitelijke activiteiten zijn in lijn met de statutair of reglementair vastgelegde doelstelling.
  • Uw stichting of vereniging is vrijgesteld van winstbelasting of maakt geen winst.
  • Uw bestuursleden ontvangen geen vergoeding of uitsluitend een onkostenvergoeding.

De categorisering van uw organisatie als SBBI wordt door de Belastingdienst niet in de vorm van een beschikking vastgelegd. Of uw stichting of vereniging een SBBI is, kunt u navragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543). U ontvangt dan binnen twee werkdagen uitsluitsel. Er staat vooraf echter niets op papier, dus zekerheid is er allerminst. De Belastingdienst toets bij een schenking of erfenis pas achteraf of er sprake is van een SBBI en er vrijstelling wordt verleend.
Overigens heeft de Nederlandse overheid het standpunt dat de rechtsvorm die het best past bij een SBBI, de vereniging is. Voor een ANBI is de stichtingsvorm de meest geschikte.

SBBI-status: de voordelen
Ontvangt een SBBI geld, dan is de instelling vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Voorwaarde daarbij is dat aan de schenking geen voorwaarden verbonden zijn die het nagestreefde sociale belang dwarsbomen. Giften van personen en vennootschappen zijn voor de gever niet aftrekbaar. Bij het schenken van periodieke bedragen aan een SBBI, is deze onder voorwaarde wel aftrekbaar. Dit geldt met name voor schenkingen bij notariële akte voor ten minste vijf jaar aan een SBBI met 25 of meer leden.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...