27 september 2012

Voldoet de jaarrekening van uw VvE aan de wettelijke eisen?

Verenigingen van Eigenaren moeten een jaarrekening maken: een financieel overzicht van het afgelopen jaar. Aan welke wettelijke eisen moet de jaarrekening voldoen?

In het artikel wettelijke eisen jaarrekening zetten we de eisen die het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de jaarrekening van verenigingen en stichtingen stelt op een rijtje. Voor de jaarrekening van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) geldt een aantal aanvullende eisen.

Een VvE is ook een vereniging
Een VvE is een bijzondere vorm van een ‘gewone’ vereniging. De VvE heeft dus te maken met dezelfde eisen als andere verenigingen. Kort samengevat zijn deze (artikelen 10 en 48 BW 2):

  1. Er moet een balans worden opgesteld.
  2. Er moet een staat van baten en lasten (exploitatierekening) worden opgesteld.
  3. Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld.
  4. Elk bestuurslid van de VvE moet de jaarrekening (= 1 t/m 3) ondertekenen.
  5. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren. (Dat is i.h.a. dus vóór 1 juli). De ledenvergadering (Vergadering van Eigenaren) kan deze termijn verlengen.
  6. De jaarrekening van de VvE moet gecontroleerd worden door een kascommissie (tenzij er een raad van commissarissen of controlerend accountant is aangesteld).
  7. De kascommissie moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid zijn. De kascommissie wordt jaarlijks benoemd.

 

De uitgebreide regelgeving die geldt voor verenigingen die “een onderneming in stand houden” zoals beschreven in het artikel wettelijke eisen jaarrekening, is in de praktijk niet van toepassing op VvE’s omdat een VvE nooit een onderneming in stand zal houden.

 

Aanvullende regelgeving voor VvE’s
Wel hebben VvE’s behalve met boek 2 van het BW ook te maken met boek 5 van het BW. De enige belangrijke toevoeging aan de hierboven genoemde 7 eisen staat in artikel 126:

  • De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.
    Dit reservefonds heeft in het spraakgebruik de “onderhoudsreserve”.

Modelreglementen en BW
Heel belangrijk voor VvE’s zijn de modelreglementen. Deze stellen eisen die aanvullend zijn op het BW.
Let wel: de regelgeving in het BW is leidend, als het van toepassing zijnde modelreglement daarmee in strijd is of niets regelt, geldt dus het BW. Zo schrijven de modelreglementen van 1992 en eerder helemaal niet voor dat er een kascommissie moet zijn en eisen deze reglementen alleen dat jaarlijks een exploitatierekening moet worden opgesteld, dus geen balans en toelichting.
In de praktijk maakt dit echter niet uit, omdat het Burgerlijk Wetboek hier dwingende voorschriften geeft. Een VvE die alleen een exploitatierekening opstelt en geen balans, is dus in strijd met de wet!
En elke VvE moet dus een kascommissie hebben (tenzij er een Raad van Commissarissen of controlerend accountant is aangesteld), óók als het modelreglement dit niet voorschrijft.

Modelreglementen geven dus een verdere uitwerking van de eisen uit het BW, voor o.a. de specificatie van balans en exploitatierekening. Het is als het ware een handleiding voor bestuurders (en administrateurs) om een jaarrekening op te stellen die de leden voldoende inzicht biedt in de financiële situatie van de VvE.

Door drs. Maarten den Ouden RA, auteur van De Kascommissiegids en van De Kascommissiegids voor VvE’s, voor meer informatie www.kascommissiegids.nl .

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...