27 september 2012

Wat staat er in een jaarverslag?

Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur. Het financiële jaarverslag, oftewel de jaarrekening, is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. De voorzitter en/of de secretaris maken een zogenaamd algemeen jaarverslag.
Wat is een jaarverslag?
In een jaarverslag legt u verantwoording af over het beleid dat u in het betreffende jaar heeft gevoerd. Het bevat een profiel van uw organisatie, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op uw organisatie.
Het financiële deel van een jaarverslag wordt ‘jaarrekening’ genoemd. Een jaarverslag van een vereniging of stichting is bestemd voor leden en donateurs maar ook voor de gemeente (subsidie), adverteerders, sponsors, subsidiegevers, financierders en andere belangstellenden.

Het jaarverslag bestaat uit:

1. Verslag van het bestuur
 • Over gebeurtenissen in de afgelopen periode
 • Over de positie van de vereniging aan het einde van de verslagperiode
 • Over de visie van het bestuur op de nabije toekomst

2. Jaarrekening

 • Balans
 • Toelichting op de balans
 • Winst- en verliesrekening
 • Toelichting op de winst- en verliesrekening
 • (Eventueel) Staat van Herkomst en Besteding van Middelen (SHBM)

3. Verklaring accountant of kascommissie

1. Verslag van het bestuur
In het verslag van het bestuur beschrijft u de gang van zaken binnen de organisatie in de afgelopen periode. Ook geeft u daarin aan in welke positie de organisatie zich aan het einde van het jaar bevindt. Oftewel, wat is er allemaal gebeurd en hoe staan we ervoor?
Daarnaast schetst u een beeld van de te verwachten ontwikkelingen: de visie van het bestuur.
Tip!
Wees eerlijk en reëel. Verval niet in koffiedik kijken, schat positieve ontwikkelingen voorzichtig in en stel negatieve ontwikkelingen niet te rooskleurig voor.
 
2. De jaarrekening
De jaarrekening is zonder twijfel het belangrijkste onderdeel van het jaarverslag. Het is de taak van de penningmeester om ‘m te maken. Per post worden de cijfers van het afgelopen jaar gepresenteerd, liefst met vergelijkingsmogelijkheden met de jaren daarvoor.
De jaarrekening bevat ook de begroting voor het jaar dat komen gaat. Meer over de jaarrekening »
 
3. verklaring accountant of kascommissie
De jaarrrekening moet altijd gecontroleerd worden. Bij een vereniging is dit omdat van de Algemene Ledenvergadering niet kan worden verwacht dat zij tijdens of vooraf aan de vergadering, op basis van de door het bestuur verstrekte informatie, kan beoordelen of er sprake is van een getrouw beeld.
De controle kan plaatsvinden door middel van een erkende accountantsverklaring. Is deze verklaring niet aanwezig dan is het wettelijk verplicht om een kascommissie in te stellen. De kascommissie stelt een onderzoek naar de jaarrekening in en krijgt toegang tot alle informatie. De commissie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering benoemd en moet uit minstens twee (niet-bestuurs)leden bestaan. Zij mogen zich bij laten staan door een externe deskundige die betaald wordt door de vereniging.
Let op!
Bij een stichting is die controle niet verplicht, maar subsidiegevers stellen meestal de voorwaarde dat dit wel gebeurt.

Overige elementen van een jaarverslag
 • Titel en naam van de organisatie.
 • Inhoudsopgave.
 • Voorwoord van de voorzitter.
 • Koppen en tussenkoppen en kantlijnwoorden die de onderwerpen verdelen.
 • Illustraties waaronder diagrammen, schema’s en tabellen. Deze bevatten een bijschrift.
 • De dagtekening geeft aan op welke datum het jaarverslag is vastgesteld.
 • De ondertekening laat zien wie verantwoordelijk is voor het jaarverslag.
 • Het colofon bevat informatie over uitgever, drukker, fotograaf, vormgever en tekstschrijver.
   

Tips

 • Een jaarverslag is een visitekaartje van uw organisatie. Stel iemand aan binnen uw organisatie die weet hoe hij alle partijen kan stimuleren om input te leveren.
 • Het schrijven van een jaarverslag voor een kleine organisatie neemt al gauw weken in beslag. Begin op tijd!
 • Een jaarverslag hoeft geen dik boekwerk te zijn. Een kleine organisatie kan ook met enkele pagina’s volstaan.
 • Een jaarverslag is een prima manier om uw belangrijkste doelgroepen te vertellen wat u de komende tijd van plan bent. Gebruik ongeveer zestig procent van het verslag om naar de toekomst te kijken en veertig procent om terug te kijken.
 • Maak uw jaarverslag onderscheidend in vormgeving of opzet.
 • Geef uw organisatie een gezicht door het afbeelden van foto’s van mensen en medewerkers en door leden aan het woord te laten.
 • Licht op sommige plaatsen een interessant detail uit om het jaarverslag aantrekkelijk te maken om te lezen.
 • Zet op een opvallende plaats uw adresgegevens zodat u gemakkelijk te vinden bent.
 • Besteed ook aandacht aan de verzendlijst: kloppen alle adressen nog?
 • Plaats uw jaarverslag op uw website, dan is het voor nog meer mensen toegankelijk.
Met dank aan: Vincie van Gils van Vinca Communicatieadvies
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Lees ook...