Organiseren van bedrijfshulpverlening

Organiseren van bedrijfshulpverlening

Organiseren van bedrijfshulpverlening

Voor wie?

Iedere organisatie met personeel is volgens de Arbowet verplicht een (aantal) werknemer(s) aan te wijzen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Dat geldt ook voor vrijwilligersorganisaties met tenminste één werknemer in loondienst en sportorganisaties met bijvoorbeeld een trainer in vaste dienst. Organisaties die volledig op vrijwilligers draaien zijn vrijgesteld.

Wat doet een BHV’er?

De taken van een BHV’er zijn:

 1. Verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
 2. Beperken en bestrijden van brand;
 3. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
 4. En het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties (brandweer, politie, ambulance) bij een calamiteit.

BHV’ers moeten binnen enkele minuten ter plekke zijn als zich een incident voordoet (brand, ongeval, vrijkomen van chemische stoffen) en ervoor zorgen dat de directe gevolgen voor medewerkers en andere aanwezigen beperkt blijven.

ie verantwoordelijkheid eindigt op het moment waarop professionals, zoals brandweer en ambulancediensten, de hulpverlening overnemen.

Hoeveel BHV’ers?

De wettelijke norm is één BHV’er op vijftig aanwezigen. Onder aanwezigen wordt niet alleen het personeel verstaan, maar ook clubleden, bezoekers, publiek, etc. Omdat de BHV’er ook wel eens ziek of vrij is, is het raadzaam om meer dan één BHV’er op te leiden.

Bedrijfshulpverlening organiseren

Bij het organiseren van bedrijfshulpverlening moet de volgende stappen ondernemen:

 • Bedrijfshulpverlening op poten zetten begint met de risico- inventarisatie en – evaluatie (RI&E): het in kaart brengen van de potentiële gevaren binnen de organisatie voor werknemers, klanten, bezoekers, omwonenden en voorbijgangers. In de RI&E moet tevens worden bepaald hoeveel BHV’ers er nodig zijn;
 • In overleg wijs je een of meerdere stressbestendige medewerkers aan als BHV’er en zorg je ervoor dat deze mensen geschoold worden in het bieden van eerste hulp;
 • Er moet een nood- en ontruimingsplan worden opgesteld en bekendgemaakt aan alle medewerkers;
 • Tijdens een (brand)oefening moet dit plan daadwerkelijk worden uitgeprobeerd en daarna up-to-date worden gehouden.

Nood- en ontruimingsplan

Een noodplan is een draaiboek voor alles dat moet gebeuren als zich een ongeval of calamiteit voordoet. Er staat in wie waarvoor verantwoordelijk is, waar belangrijke zaken (blusmateriaal, verbandtrommel) te vinden zijn en een lijst van alle belangrijke alarmnummers. Het ontruimingsplan is een verplicht onderdeel van een bedrijfsnoodplan. Hierin staat de procedure van ontruiming bij een calamiteit uitvoerig beschreven: wie heeft de leiding, hoe kunnen mensen het gebouw ontvluchten, waar moet men zich verzamelen, etc.

Opleiden bedrijfshulpverleners 

De basisopleiding BHV is gesplitst in twee onderdelen: het eerstehulp-deel (incl. reanimatie) en het brandtechnische deel (incl. ontruiming e.d.).

Diverse instellingen verzorgen cursussen voor BHV, maar let op: de opleidingsmarkt voor bedrijfshulpverlening is een vrije markt. Iedereen kan zich opleider noemen en Nederland telt dan ook honderden opleiders. Enkele tips voor het kiezen van een opleidingsinstituut:

 • Let meer op de kwaliteit van de BHV-cursus dan op de prijs;
 • Kijk of het opleidingsinstituut een CEDEO-erkenning of een ISO 9001-certificering heeft;
 • of het keurkmerk van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

Kennis op peil houden

Elke BHV’er moet minimaal acht uur per twee jaar besteden aan oefening en (herhalings)opleiding. Veel BHV-opleidingsinstituten propageren een jaarlijkse herhalingsverplichting. Het is ook verstandig om minstens een keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. Evelueer die met alle betrokkenen, spreek daarna af wat de volgende keer beter moet en leg dit schriftelijk vast.

Kosten

Gemiddeld bedragen de opleidingskosten tussen de € 250,- à € 300,- (inclusief lesmateriaal en examen) per persoon. Het is afhankelijk van het opleidingsinstituut hoe de totale cursustijd (16 uur) van de (basis)cursus BHV wordt verdeeld (twee dagen, of vier halve dagen bijvoorbeeld). De kosten voor de herhalingscursus liggen rond de € 150,-. Tel daar nog de bijkomende kosten voor de aanschaf van een EHBO-koffer, rookmelders, blusmiddelen, BHV-jasjes en andere hulpmiddelen bij op.

Vaak ontvangen BHV’ers een vergoeding voor hun tijd en moeite, meestal een bedrag tussen de € 100,- en € 300.- op jaarbasis. Het is echter niet verplicht de BHV’ers extra te betalen. Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn in bepaalde gevallen fiscaal onbelast. 

Communicatie

De uitvoering van bedrijfshulpverlening staat of valt met een goede communicatie.

 • Zorg ervoor dat bedrijfshulpverleners elkaar kunnen bereiken om bijstand te verlenen;
 • Zorg dat alle werknemers weten wie van hun collega’s BHV’er is en waar hij/zij bereikbaar is;
 • Alle werknemers moeten op de hoogte zijn van de ontruimingsprocedures en vluchtwegen;
 • En zorg dat alle werknemers meewerken aan de ontruimingsoefeningen die je organiseert.

Sancties

De Arbeidsinspectie controleert of de bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie goed georganiseerd is. Wie zijn zaken niet op orde brengt, loopt het risico dat verzekeringsmaatschappijen weigeren schade of letsel te vergoeden.