Maatregelen Prinsjesdag 2013
17 september 2013

Maatregelen Prinsjesdag 2013

Op dinsdag 17 september, Prinsjesdag, zijn traditiegetrouw weer de plannen van de regering voor het komende jaar bekend gemaakt. Koning Willem-Alexander las de Troonrede voor en de minister van Financiën maakte de Miljoenennota en de rijksbegroting bekend. Er zijn veel bezuinigings- en investeringsmaatregelen aangekondigd, maar voor verenigingen en stichtingen zijn er op het eerste gezicht niet veel ingrijpende wijzigingen. 
Verenigingen.nl bekeek de Miljoenennota en het Belastingplan 2014 voor u. Een aantal punten kunnen voor uw vereniging of stichting van toepassing zijn: 
 • Multilpier verlengd
  De multiplier in de giftenaftrek voor culturele instelling wordt zoals eerder aangekondigd met een jaar verlengd. 
  Met de multiplier wordt het bedrag van giften voor de bepaling van de aftrek verhoogd met 25%, tot maximaal € 1250. Het doel was om de culturele sector vijf jaar lang van de regeling te laten profiteren, van 2012 tot en met 2016. De multiplier is aan de Europese Commissie voorgelegd en de goedkeuring is pas verleend op 20 maart 2013. Hierdoor kon in de tussentijd onzekerheid bestaan over de toepassing van de regeling. Om de culturele sector toch de kans te geven de multiplier over vijf jaren te benutten, wordt de looptijd van de regeling met een jaar verlengd tot 2017. 
 • Toestaan onderhandse akte bij periodieke giften
  Periodieke giften aan ANBI's of aan verenigingen met ten minste 25 leden zijn op dit moment alleen fiscaal aftrekbaar als ze zijn bij notariële akte zijn vastgelegd voor een looptijd van minimaal 5 jaar. Het kabinet komt met de onderhandse akte van schenking als alternatief voor de notariële akte. Zo hoeft een periodieke gift niet notarieel te worden vastgelegd en biedt meer flexibiliteit voor de belastingplichtige en de instelling of vereniging. Lees ook: aanpassingen voor ANBI's in 2014.
 • Uitbreiding integriteitsbepaling ANBI's
  Op grond van de huidige integriteitsbepaling voor ANBI's kan de ANBI-status worden geweigerd of ontnomen "als de instelling, een bestuurder of een voor die instelling gezichtsbepalend persoon onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld". Het kabinet wil dit uitbreiden met een "onherroepelijke veroordeling voor het opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht. Bij deze misdrijven gaat het om serieuze vergrijpen die niet passen bij de ANBI- status. Hierbij speelt dat een instelling een grote vrijheid heeft bij het bepalen van haar (algemeen nuttige) doelstelling en de wijze waarop zij die wil bereiken, maar dat het niet zo is dat alle doelstellingen en activiteiten toelaatbaar zijn" Als een ANBI niet zelf betrokken is bij het strafbare feit en afstand doet van de persoon in kwestie, dan zal de ANBI-status niet worden ontnomen. 
 • Verlaagd btw-tarief bouw tot 1 maart 2014
  Zoals aangekondigd gaat het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen per 1 maart 2014 weer omhoog van 6 naar 21%. Het kan gunstig zijn voor VvE's om werkzaamheden nog voor die tijd uit te laten voeren.
 • Voordeel voor VvE's die energie opwekken
  In het regeerakkoord is een verlaagd energiebelastingtarief aangekondigd voor kleinschalige, duurzame opwekking van (zonne-) energie zonder rijkssubsidie. Het gaat dan om elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan henzelf geleverd en die in hun nabijheid is opgewekt. De regering wil Verenigingen van Eigenaren (VvE's) daaraan toevoegen, zodat zij ook van het voordeel gebruik kunnen maken. Zo hoeven leden van V.v.E.'s die gezamenlijk willen investeren in een installatie op of aan het gebouw, geen coöperatie op te richten.