Overzicht subsidiemogelijkheden
1 oktober 2012

Overzicht subsidiemogelijkheden

Extra inkomsten zijn altijd welkom. Geld voor verenigingen of stichtingen wordt steeds meer op projectbasis beschikbaar gesteld, in plaats van als structurele subsidie. We zetten de mogelijkheden voor u op een rij.

In Nederland zijn er uiteenlopende subsidies en fondsen die projecten met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel steunen. In dit overzicht vindt u een selectie per categorie.

Sport
Via de uitgebreide sportsubsidiewijzer van NOC*NSF vindt u niet alleen sportgerelateerde subsidiemogelijkheden, maar ook subsidies die raakvlakken hebben met sport, zoals gezondheid, duurzaamheid en integratie. Het gaat om subsidies van de Europese Unie, nationale, provinciale en gemeentelijke overheden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidieregeling voor projectsubsidies en instellingssubsidies. Projectsubsidies zijn eenmalig en specifiek gericht op een bepaald project. Instellingssubsidies kunnen jaarlijks worden verstrekt.

Het Fonds Gehandicaptensport geeft een financiële bijdrage aan projecten die zich richten op sportactiviteiten voor gehandicapten.

De subsidie Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers is een regeling voor scholing en opleiding van vrijwilligers in de sport. 

Cultuur
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, natuurbehoud en geschiedenis en letteren.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van alle inwoners van Nederland. Aandachtsgebieden zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

Jongeren
Jeugd in Actie 2007-2013 richt zich op projecten die jonge Europeanen middels sport inspireren tot actief Europees burgerschap. Trefwoorden zijn: maatschappij, sport, integratie en participatie. Youth in action »
 
Ouderen
Het Nationaal Programma Ouderenzorg verleent subsidies aan regionale netwerken die zich richten op activiteiten voor ouderen.

Milieu
De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt non-profitorganisaties in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te besparen op energiekosten en minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen.

Maatschappij
Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten die zorgen voor meer sociale betrokkenheid in de samenleving.

Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen sponsort initiatieven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, sociale cohesie, cultuur en welzijn.

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe verstrekt giften aan maatschappelijke projecten. Daarnaast beheert het fonds een aantal subfondsendie zich richten op onder andere maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, dorpshuizen, buurtcentra en werkgelegenheidsprojecten.

Ontwikkelingssamenwerking
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt subsidies aan organisaties die zich bezig houden met Europa of ontwikkelingssamenwerking.

Provinciale subsidies
Elke provincie heeft een eigen subsidieloket waar alle regelingen en subsidies worden uitgelegd. Per subsidieregeling verschilt het bedrag en wanneer deze kan worden aangevraagd. Kijk daarom altijd in het actuele overzicht. Hier vindt u per provincie de subsidiemogelijkheden/ het subsidieloket:

Gemeentelijke subsidies
Hieronder vallen bijvoorbeeld de Gemeentelijke Accommodatiesubsidie (voor sportverenigingen), en de Gemeentelijke Projectsubsidie (voor eenmalige activiteiten). Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van uw gemeente.