Staat de bankrekening op naam van de VvE?

Staat de bankrekening op naam van de VvE?

Staat de bankrekening op naam van de VvE?

Op 17 januari jl. is het faillissement uitgesproken van de vennootschap, Redema VVE Beheer B.V. Dat zich toelegde op het beheren van VvE’s. Hoe komt het dat de VvE’s die onder hun beheer vielen niet meer kunnen beschikken over hun banktegoeden? Omdat de rekeningen op naam stonden van de beheerder en niet op naam van de VvE. Als dit wel het geval was geweest had het faillissement niet zo’n grote invloed gehad op de VvE’s.

Als een vennootschap failliet gaat maakt een curator een verslag op van de toestand van de boedel. Op 17 februari jl. heeft de curator verslag uitgebracht over de boedel van Redema VVE Beheer B.V. In het verslag staat:
“Curanda (Redema) beheerde voor een aantal VvE’s zogenaamde ” inzake” rekeningen, welke werden aangehouden bij de ABN AMRO Bank N.V. Dit waren rekeningen die op naam stonden van curanda met vermelding ” inzake de desbetreffende VVE.”
Vervolgens neemt de curator het volgende standpunt in:
“Voor zover het rekeningen aangehouden werden voor VvE’s maar op naam van curanda zelf, is de curator van oordeel dat deze gelden in het vermogen van de curanda ontvangen”.
Uit het verslag blijkt verder dat de bank het saldo van de desbetreffende bankrekeningen overgemaakt heeft naar de boedelrekening. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Zo’n EUR 1.600.000. 

Eigen bankrekening

Dit faillissement laat zien hoe belangrijk het is om te controleren of een VvE de kasmiddelen heeft geplaatst bij een bank op een rekening ten name van de VvE. Volgens de algemene bepalingen van de modelreglementen van splitsing is het bestuur verplicht om een bankrekening te openen ten name van de VvE.
Dit is niet voor niets bepaald. Op het moment dat de gelden op een VvE-bankrekening zijn gestort dan behoren ze tot het ‘afgescheiden vermogen’ van de VvE.
In het uiterste geval kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld door de VvE indien zij hebben nagelaten hierop toe te zien. Advies is daarom: voorkom narigheid en controleer de tenaamstelling van de VvE-rekening!