is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vaccinatieverplichting bij vereniging

Vaccinatieverplichting bij vereniging

Mag mijn vereniging besluiten dat elk lid gevaccineerd moet zijn?

Ja, een vereniging kan een vaccinatie tegen corona eisen. Dat valt onder de vrijheid van vereniging. De vereniging kan ook het omgekeerde besluiten, dus juist geen vaccinaties. De vereniging mag zelf besluiten wie zij wel en niet toelaten.

Vrijheid van vereniging

In Nederland geldt de vrijheid van vereniging. Dit is in de grondwet vastgelegd, artikel 8 Grondwet en in artikel 11 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM). Op grond hiervan kan en mag iedereen bijeenkomen en zich organiseren. Het doel van de vereniging mag je zelf bepalen. Hoe zit het nu met coronamaatregelen en verenigingen? Is een vaccinatieverplichting mogelijk?

Overheidsbeperkingen aan de vereniging

De vrijheid van vereniging mag in bepaalde gevallen worden ingeperkt. Maar dan moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De beperking moet zijn voorzien in de wet, dat houdt in dat de beperking in de wet moet zijn opgenomen. De beperking moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. En de beperking moet een legitiem doel dienen. Toegestane doelen zijn:

  • nationale of openbare veiligheid;
  • voorkomen van wanordelijkheden of strafbare feiten;
  • beschermen van de gezondheid of goede zeden;
  • beschermen van de rechten en vrijheden van andere.

Coronaregels gelden ook voor verenigingen

De beperkende maatregelen die de overheid heeft afgekondigd gelden dus ook voor verenigingen. De overheid baseert die beperkingen op de tijdelijke Coronawetgeving. Op grond van die regels kan de overheid bepalen dat er slechts een maximaal aantal mensen bijeen mag komen.

Coronaregels niet voor kerken

Een kerk is een bijzonder soort vereniging. Een kerkgenootschap kan je vormvrij oprichten. Je kan een kerkgenootschap ook zonder notaris oprichten. Dat heeft te maken met de vrijheid van godsdienst. Daarom mag de overheid zich niet bemoeien met de godsdienst in Nederland. Het effect is dat coronaregels niet gelden voor kerken. De vaccinatieverplichting kan nooit gelden voor een kerk. Hier kan de overheid alleen in overleg gaan met de kerken.

Welke eisen mag de vereniging stellen

Er is dus vrijheid van vereniging. Slechts in bepaalde gevallen mag deze vrijheid worden beperkt. Maar wat er binnen de vereniging wordt afgesproken en welke regels er gelden, mogen de leden zelf beslissen.

De vereniging kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin zij de interne organisatie vastleggen. De vereniging mag zelf beslissen wie zij toelaten tot de vereniging en of er nog verder voorwaarden aan zijn verbonden.

Dat is juist de kern van de vrijheid van vereniging. Een vereniging van roodharigen kan besluiten dat alleen mensen met “echt rood haar” lid mogen zijn. Een mannengenootschap mag bepalen dat vrouwen geen lid kunnen zijn.

De Algemene Vergadering (AV) besluit over de toelating van leden. De AV kan ook bepaalde leden uitsluiten van de vereniging, of voorwaarden stellen aan de deelname aan activiteiten van de vereniging. Het kan dus zo zijn dat je wel lid mag blijven, maar dat je ongevaccineerd geen toegang hebt tot de vergadering.

Coronaeisen door de vereniging

Het staat een vereniging dus vrij om zelf eisen te stellen die te maken hebben met corona. De inhoud van die regels kunnen ze zelf bepalen, zolang ze maar niet in strijd zijn met de eerder genoemde wettelijke regels.

Dat kan dus beide kanten op. Een vereniging kan besluiten dat alleen gevaccineerden of mensen met een negatieve test mee mogen doen met bepaalde activiteiten. Dus geen ongevaccineerde op de bridge-avond. Maar tegelijk staat het de vereniging viruswaarheid helemaal vrij om leden te weren die wel gevaccineerd zijn.

Royement zonder vaccinatie

De AV kan zelfs besluiten om leden uit de vereniging te zetten als zij bijvoorbeeld niet gevaccineerd zijn voor het corona-virus. Een vereniging heeft de vrijheid om dit als voorwaarden te stellen. Er is dan geen vaccinatieverplichting, maar het kan je wel het lidmaatschap van je geliefde vereniging kosten.

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen