is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wanneer is de kantineregeling van toepassing?

Wanneer is de kantineregeling van toepassing?

Wat is de BTW kantineregeling?

Voor verenigingen met een kleine kantine geldt een vrijstelling voor de BTW. Zij hoeven geen BTW te rekenen over de opbrengsten in hun kantine. Dit staat in de kantineregeling.

Speciale BTW vrijstelling

Omdat het in de kantine vaak om kleine bedragen gaat, heeft de fiscus een bijzondere regeling getroffen. Die regeling stelt dat kantines niet worden belast voor de BTW. Deze regeling is niet van toepassing op sportkantines.

Welke kantines?

De kantineregeling geldt voor de volgende organisaties:

kantineregeling
 • muziekverenigingen
 • speeltuinverenigingen
 • instellingen voor jeugdwerk
 • bejaardensociëteiten
 • hobbyclubs
 • buurtverenigingen
 • dorpshuizen en wijkcentra
 • scholen voor basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Voorwaarden voor de kantineregeling

De kantineregeling kent de volgende voorwaarden:

 • De kantineomzet bedraagt niet meer dan een jaarlijks drempelbedrag per jaar.
 • Openstelling van de kantine slechts plaats in rechtstreeks verband met de activiteiten van de vereniging.
 • Eventuele exploitatieoverschotten moeten worden gebruikt voor de primaire activiteit van de vereniging.
 • De btw over kosten en inkoop voor de kantine mogen niet als voorbelasting worden afgetrokken.

Als gevolg van deze voorwaarden kan je de kantineregeling niet toepassen als er sprake is van niet-normale nevenactiviteiten. Bijvoorbeeld het openstellen of het ter beschikking stellen van de kantine voor activiteiten die geen direct verband houden met de eigenlijke activiteiten van de vereniging. Denk daarbij aan evenementen in de persoonlijke sfeer van derden of individuele leden, zoals bruiloften, feesten en jubilea.

De laatste wijziging van de kantineregeling is uit 2021

Grensbedrag

De totale ontvangsten van de kantine mag niet hoger dan € 68.067 per jaar. Hieronder valt de omzet uit bijvoorbeeld eten, drinken, rookwaren en speelautomaten.

Voor de toepassing van de regeling wordt onder ‘kantine’ verstaan: de vaste plaats waar of van waaruit de desbetreffende organisatie de kantineactiviteiten als normale nevenactiviteit verricht.

Het kan gebeuren dat de organisatie haar normale nevenactiviteiten incidenteel elders verricht, bijvoorbeeld in een gehuurde zaal. De opbrengsten daarvan moet je optellen bij de ontvangsten van de eigen kantine voor de berekening van het grensbedrag.

Verschillende kantines

Wanneer een organisatie op verschillende plaatsen een accommodatie met een kantine heeft, bereken je het grensbedrag per accommodatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vereniging die in verschillende delen van een stad wijkcentra beheert.

Als je de kantineregeling gebruikt, dan bestaat deze naast de regeling voor fondsenwervende activiteiten. Dat betekent dat de kantineontvangsten buiten beschouwing blijven bij de beoordeling of sprake is van overschrijding van de grensbedragen. Lees hier meer over in het artikel btw afdragen ja of nee?

Andere BTW vrijstelling

Als de vereniging niet aan de voorwaarden van de kantineregeling voldoet betekent dat niet zonder meer dat er dan over de inkomsten steeds btw verschuldigd is. De kantineontvangsten zijn vaak aan te merken als fondsenwervende activiteiten.

  Lees meer over Financiën

  e-boekhouden.nl
  0
  Je winkelwagen