is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Commissies

Veel verenigingen hebben commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Bijvoorbeeld een commissie voor jeugdzaken, een commissie voor sponsoring of een feestcommissie. Ook de kascommissie heeft haar eigen regels en bevoegdheden, waar je hier alles over leest.

Kascontrole: balans controle

Balans controle Er is de controle van de posten op de resultatenrekening. Maar ook de balans moet natuurlijk gecontroleerd worden! En dat betekent dat de kascontrolecommissie van iedere post op de balans moet vaststellen dat het bedrag dat daarbij vermeld staat klopt. Dit betekent dat het bedrag juist, volledig en tijdig is en dat de […]

Kascontrole: controle opbrengsten

Controle van de opbrengsten Kascommissies hebben vaak veel aandacht voor controle van de kosten. De controle van de opbrengsten (de baten) wordt zelfs regelmatig vergeten. De controle van opbrengsten is zeker even belangrijk als de controle van de kosten. Al was het alleen maar omdat het totaalbedrag van de opbrengsten meestal ongeveer gelijk is aan […]

Kascontrole: Factuurcontrole

Factuurcontrole of kostencontrole? Natuurlijk controleert de kascommissie de kosten die in de resultatenrekening staan. Eén van de controlepunten daarbij is of voor elke betaling een betalingsbewijs aanwezig is. Dat betekent dat het startpunt voor deze controle niet de facturen moet zijn, maar een specificatie van de kosten. Want als er een factuur ontbreekt, kom je […]

Samenstelling van de kascommissie

Aantal commissieleden Het wettelijk voorgeschreven minimumaantal kascommissieleden is twee. Dit is vastgelegd in artikel 2:48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De statuten zullen soms een groter aantal voorschrijven. Het benodigde aantal leden is afhankelijk van de grootte van de vereniging. Ook de ervaring van de commissieleden speelt een rol. Zit er een ‘oude rot’ […]

Wat is een kascommissie?

Is een kascommissie wettelijk verplicht? De kascommissie is de enige commissie binnen een vereniging die wettelijk verplicht is. In de wet staat in artikel 2:48 van het Burgerlijk Wetboek dat een dergelijke commissie verplicht is. Dat is het geval als de boeken van de vereniging niet door een externe accountant worden gecontroleerd. De algemene vergadering […]

Samenwerking tussen bestuur en kascommissie

Samenwerking Een gedegen jaarlijkse controle is niet alleen nuttig om administratieve fouten of fouten met belastingen te voorkomen. Goed controle kan ook om fraude en andere onregelmatigheden te voorkomen. Of in ieder geval zo snel mogelijk te signaleren! Hierbij is de samenwerking met het bestuur van groot belang. Te veel vertrouwen Vertrouwen lijkt in onze […]

Wat doet een stemcommissie?

Samenstelling stemcommissie Een stemcommissie bestaat vaak uit twee leden. Bij een stemming in een grote vergadering kan het handig zijn een grotere commissie in te stellen. De voorzitter van de vergadering stelt de commissie in en dechargeert deze na afloop van de stemming. Als de commissie bestaat uit stemgerechtigde leden, behouden zij hun stemrecht. Het is […]

Eisen aan de kascommissie

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid De wet stelt als expliciete eis slechts dat de kascommissie uit tenminste twee leden moet bestaan. Zij moeten door de algemene vergadering zijn benoemd en niet tot het bestuur behoren. Dit is geregeld in artikel 2:48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarboven kunnen de statuten nog aanvullende eisen stellen. De genoemde wettelijke […]

De sponsorcommissie

Waarom een sponsorcommissie? Op een gegeven moment zal de vereniging groter worden en meer sponsors willen aantrekken. Dit werk kan teveel zijn voor één bestuurslid. Als de verenging het sponsorwerk serieuzer wil aanpakken kan de vereniging een sponsorcommissie benoemen. Deze commissie houdt zich specifiek bezig met de sponsors. De taken De sponsorcommissie heeft verschillende taken: […]

Het nut van commissies

Commissie In een commissie voert een (of meerdere) leden een opdracht uit. Er zijn tal van voorbeelden van commissies en commissarissen. Financiële commissies, stemcommissie, ballotagecommissies, feestcommissie, wedstrijdcommissaris, materiaalcommissaris, excursiecommissaris, etcetera. Formeel kan je de leden van een commissie ook commissaris noemen. Wat is het nu van de commissies? Voordeel van een commissie Commissies worden over […]

is een dienst van Notarian

Je winkelwagen