Commissies

Veel verenigingen en stichtingen hebben commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Bijvoorbeeld een commissie voor jeugdzaken, een commissie voor sponsoring of een feestcommisie. Ook de kascommissie heeft haar eigen regels en bevoegdheden, waar u hier alles over leest.

Eisen aan de kascommissie

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid De wet stelt als expliciete eis slechts dat de commissie uit tenminste twee leden moet bestaan. Zij moeten door de algemene vergadering zijn benoemt en niet tot het bestuur behoren. Daarboven kunnen de statuten nog aanvullende eisen stellen. De genoemde wettelijke eisen hebben betrekking op de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid. Doordat de benoeming […]

Samenstelling van de kascommissie

Aantal commissieleden Het wettelijk voorgeschreven minimumaantal kascommissieleden is twee. De statuten zullen soms een groter aantal voorschrijven. Het benodigde aantal leden is afhankelijk van de grootte van de vereniging of stichting. Ook de ervaring van de commissieleden speelt een rol. Zit er een ‘oude rot’ in de commissie, dan zal minder tijd en mankracht nodig […]

15 Tips voor een effectieve samenwerking

Tips voor het bestuur Zorg voor een goede bemensing van de kascommissie.Selecteer geschikte leden tijdig. Dat is dus vóór de algemene ledenvergadering. Laat niet van het toeval afhangen wie zich beschikbaar stelt voor zo’n belangrijke functie. Laat zien dat je belang hecht aan een gedegen controle van het financieel verslag. Nodig de leden van de […]

Wat is een kascommissie?

De kascommissie wettelijk verplicht De kascommissie is de enige commissie binnen een vereniging die wettelijk verplicht is. In de wet staat in Artikel 48 Burgerlijk Wetboek Boek 2 dat een dergelijke commissie verplicht is. Dat is het geval als de boeken van de vereniging niet door een externe accountant worden gecontroleerd. De Algemene Vergadering benoemt […]

Kascontrole: Factuurcontrole

Factuurcontrole of kostencontrole? Natuurlijk controleert de kascommissie de kosten die in de resultatenrekening staan. Eén van de controlepunten daarbij is of voor elke betaling een betalingsbewijs aanwezig is. Dat betekent dat het startpunt voor deze controle niet de facturenmoet zijn, maar een specificatie van de kosten. Want als er een factuur ontbreekt, kom je daar […]

Kascontrole: controle opbrengsten

Controle van de opbrengsten Kascommissies hebben vaak veel aandacht voor controle van de kosten. De controle van de opbrengsten (de baten) wordt zelfs regelmatig vergeten. De controle van opbrengsten is zeker even belangrijk als de controle van de kosten. Al was het alleen maar omdat het totaalbedrag van de opbrengsten meestal ongeveer gelijk is aan […]

Kascontrole: balans controle

Er is de controle van de posten op de resultatenrekening. Maar ook de balans moet natuurlijk gecontroleerd worden! En dat betekent dat de kascontrolecommissie van iedere post op de balans moet vaststellen dat het bedrag dat daarbij vermeld staat klopt.Dit betekent dat het bedrag juist, volledig en tijdig is en dat de waardering in orde […]

Het nut van commissies

Commissie In een commissie voert een (of meerdere) leden een opdracht uit. Er zijn tal van voorbeelden van commissies en commissarissen. Financiële commissies, stemcommissie, ballotagecommissies, feestcommissie, wedstrijdcommissaris, materiaalcommissaris, excursiecommissaris, etcetera. Formeel kan je de leden van een commissie ook commissaris noemen. Voordeel van een commissie Commissies worden over het algemeen ingesteld om het bestuur te […]

De commissie in de praktijk

Taken en bevoegdheden Werven Installatie Taken en bevoegdheden De taken die de commissie of commissaris meekrijgt, dient u van tevoren nauwkeurig vast te leggen. Datzelfde geldt natuurlijk voor de opdracht. Formuleer die opdracht SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en controleer tussentijds of de opdracht wordt gerealiseerd. Want u ‘koopt’ met het instellen van […]

Help, een conflict binnen de commissie!

Commissieleden zijn in eerste aanleg aansprakelijk voor hun daden. Gaat een commissielid akkoord met de bouw van bijvoorbeeld een nieuw clubgebouw en leidt dit later tot grote financiële problemen, dan kan het commissielid in kwestie (mede) aansprakelijk worden gesteld voor de kosten. Ook als u als enige commissielid tegen stemde en het besluit per meerderheid […]