Commissies

Veel verenigingen hebben commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Bijvoorbeeld een commissie voor jeugdzaken, een commissie voor sponsoring of een feestcommissie. Ook de kascommissie heeft haar eigen regels en bevoegdheden, waar je hier alles over leest.

Kascontrole: balans controle

Balans controle Er is de controle van de posten op de resultatenrekening. Maar ook de balans moet natuurlijk gecontroleerd worden! En dat betekent dat de kascontrolecommissie van iedere post op de balans moet vaststellen dat het bedrag dat daarbij vermeld staat klopt. Dit betekent dat het bedrag juist, volledig en tijdig is en dat de […]

Kascontrole: controle opbrengsten

Controle van de opbrengsten Kascommissies hebben vaak veel aandacht voor controle van de kosten. De controle van de opbrengsten (de baten) wordt zelfs regelmatig vergeten. De controle van opbrengsten is zeker even belangrijk als de controle van de kosten. Al was het alleen maar omdat het totaalbedrag van de opbrengsten meestal ongeveer gelijk is aan […]

Kascontrole: Factuurcontrole

Factuurcontrole of kostencontrole? Natuurlijk controleert de kascommissie de kosten die in de resultatenrekening staan. Eén van de controlepunten daarbij is of voor elke betaling een betalingsbewijs aanwezig is. Dat betekent dat het startpunt voor deze controle niet de facturen moet zijn, maar een specificatie van de kosten. Want als er een factuur ontbreekt, kom je […]

Samenstelling van de kascommissie

Aantal commissieleden Het wettelijk voorgeschreven minimumaantal kascommissieleden is twee. Dit is vastgelegd in artikel 2:48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De statuten zullen soms een groter aantal voorschrijven. Het benodigde aantal leden is afhankelijk van de grootte van de vereniging. Ook de ervaring van de commissieleden speelt een rol. Zit er een ‘oude rot’ […]

Wat is een kascommissie?

De kascommissie wettelijk verplicht De kascommissie is de enige commissie binnen een vereniging die wettelijk verplicht is. In de wet staat in Artikel 48 Burgerlijk Wetboek Boek 2 dat een dergelijke commissie verplicht is. Dat is het geval als de boeken van de vereniging niet door een externe accountant worden gecontroleerd. De algemene vergadering benoemt […]

15 Tips voor een effectieve samenwerking

Tips voor het bestuur Zorg voor een goede bemensing van de kascommissie.Selecteer geschikte leden tijdig. Dat is dus vóór de algemene vergadering. Laat niet van het toeval afhangen wie zich beschikbaar stelt voor zo’n belangrijke functie. Laat zien dat je belang hecht aan een gedegen controle van het financieel verslag. Nodig de leden van de […]

Samenwerking tussen bestuur en kascommissie

Samenwerking Een gedegen jaarlijkse controle is niet alleen nuttig om administratieve fouten of fouten met belastingen te voorkomen, maar ook om fraude en andere onregelmatigheden te voorkomen. Of in ieder geval zo snel mogelijk te signaleren! Te veel vertrouwen Vertrouwen lijkt in onze hedendaagse maatschappij het toverwoord te zijn. De bankencrisis is ontstaan door een […]

Wat doet een stemcommissie?

Samenstelling Een stemcommissie bestaat vaak uit twee leden. Bij een stemming in een grote vergadering kan het handig zijn een grotere commissie in te stellen. De voorzitter van de vergadering stelt de commissie in en dechargeert deze na afloop van de stemming. Als de commissie bestaat uit stemgerechtigde leden, behouden zij hun stemrecht. Het is van […]

Eisen aan de kascommissie

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid De wet stelt als expliciete eis slechts dat de commissie uit tenminste twee leden moet bestaan. Zij moeten door de algemene vergadering zijn benoemt en niet tot het bestuur behoren. Dit is geregeld in artikel 2:48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarboven kunnen de statuten nog aanvullende eisen stellen. De genoemde wettelijke […]

De sponsorcommissie

Waarom een sponsorcommissie? Op een gegeven moment zal de vereniging groter worden en meer sponsors willen aantrekken. Dit werk kan teveel zijn voor één bestuurslid. Als de verenging het sponsorwerk serieuzer wil aanpakken kan de vereniging een sponsorcommissie benoemen. Deze commissie houdt zich specifiek bezig met de sponsors. De taken De sponsorcommissie heeft verschillende taken: […]

0
Je winkelwagen