is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe hef ik een vereniging op?

Hoe hef ik een vereniging op?

De snelste manier is dat de overgebleven leden een besluit nemen om de vereniging op te heffen. Je hoeft niet langs de notaris en kan het dus helemaal zelf.

Vereniging opheffen

Contract of brief

Het ledental van de vereniging loopt al jaren terug, er zijn niet genoeg vrijwilligers meer. Het bestuur besluit de vereniging op te heffen. Dit doet ze met een ontbindingsbesluit. Dat besluit moet bij een vereniging genomen door de leden op een algemene vergadering.
In de statuten zal exact beschreven staan hoe een dergelijk besluit genomen moet worden. Zeker voor het opheffen van de vereniging zullen er extra eisen aan het besluit gesteld zijn. Zorg dat je die stappen juist uitvoert, om achteraf geen problemen te krijgen.

Turbo-opheffing

Met een turbo-opheffing ben je snel klaar. De leden besluiten op een speciale vergadering dat de vereniging wordt opgeheven. Daarbij constateren ze dat er geen lopende verplichtingen (schulden) en bezittingen meer zijn. Eventueel batig saldo gaat naar een met name aan te wijzen doel. Een bestuurslid wordt aangewezen dit verder uit te voeren.

Let wel goed op voor de risico’s. Blijken er achteraf nog wel schuldeisers te zijn? Dan zijn de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk. Maar als dat risico verwaarloosbaar is, dan is dit absoluut de snelste en eenvoudigste manier.

Afronding door vereffening

In het besluit van het bestuur komt te staan wie de afhandeling van de opheffing zal uitvoeren. Die persoon of organisatie noemen we de vereffenaar. Ook moet worden besloten wie en waar de administratie van de vereniging gaat bewaren. Bij ontbinding van de vereniging moet het nog aanwezige vermogen vereffend. Schulden moet zijn betaald en bezittingen verkocht. Een eventueel resterend saldo moet overeenkomstig de statuten uitgekeerd. Dat geld kun je dus niet uitkeren aan de bestuurders van de vereniging.

Indien je een ANBI opheft staat er in de statuten een bijzonder bepaling. Het eventuele batig saldo moet dan naar een andere ANBI met een vergelijkbaar doel.

Ontbinding als er geen leden zijn

Voor verenigingen en coöperaties geldt nog een speciale regel: deze rechtspersonen worden ontbonden als er geen leden meer zijn. In dat geval is er geen besluit nodig.

Stappenplan vereniging opheffen

Stappenplan

 1. Lees de statuten

  In de statuten staat hoe je de vereniging moet opheffen. Lees dus eerst de statuten door. Dan weet je of je de juiste procedure volgt.

 2. Verenigingsbesluit

  Het besluit om de vereniging op te heffen wordt genomen in de algemene vergadering door de leden van de vereniging. Dit gebeurt met een ontbindingsbesluit.
  In de statuten staat beschreven hoe dit besluit genomen moet worden en hoeveel leden er minimaal aanwezig moeten zijn. Zorg dat je de stappen goed uitvoert, en vastlegt in notulen. Zo voorkom je achteraf problemen.
  Lees meer over: Besluit nemen vereniging opheffen. Je kiest voor opheffen met vereffening of voor een “turbo liquidatie” van de vereniging.

 3. Vereffening

  Koos je voor vereffening. In het besluit van de algemene vergadering komt te staan wie de afhandeling van de opheffing zal uitvoeren. Die persoon is de vereffenaar. Als de vereniging nog vermogen heeft, moet dit worden vereffend. De schulden moeten betaald en de bezittingen verkocht. Blijft er nog een saldo over? Dan moet dat overeenkomstig de statuten worden uitgekeerd. Onder omstandigheden kan de vereniging het geld aan de leden uitkeren.
  De vereffenaar maakt de eindbalans op en deponeert deze bij de Kamer van Koophandel. Als er na twee maanden geen crediteur zich heeft gemeld mag de vereffenaar het saldo van de vereniging uitkeren. Als alle baten weg zijn houdt de vereniging op te bestaan en kan zij worden uitgeschreven.

 4. Turbo liquidatie

  Je koos voor turbo liquidatie. Dat kan alleen als er geen schuldeisers zijn. Je brengt de boekhouding in orde. Maakt een eindbalans. Betaalt eventueel nog een factuur. Blijft er een saldo over? Dan kan dat uitgekeerd zoals in de statuten staat beschreven.

 5. Praktische zaken opzeggen

  Een deel van de klus bestaat uit het opzeggen van allerhande lopende zaken. Denk aan het uit de lucht halen van een website, het afmelden bij een koepelorganisatie, het afmelden bij de gemeente. Zoek de eigen organisatie op via Google en bekijk waar je nog te vinden bent.

 6. Belastingdienst

  Het zou kunnen dat er op het moment van opheffen nog reguliere, periodieke belastingschulden openstaan. Zoals BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Formeel zijn dit nog geen schulden omdat ze nog niet opeisbaar zijn. Je reserveert deze kosten in de boekhouding. De vereffenaar handelt deze af.

 7. Administratie van de vereniging

  De administratie van de vereniging moet je 7 jaar bewaren. Dit is de bewaarplicht. Daarvoor moet je een bewaarder aanwijzen. Deze persoon is dan verantwoordelijk voor het bewaren van de stukken. De administratie van de vereniging bestaat uit:
  – een ledenadministratie;
  – een financieel overzicht of jaarverslag, waarin alle inkomsten en uitgaven staan.
  De bewaarder wordt ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 8. Uitschrijven Kamer van Koophandel

  Je moet de vereniging uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat kan je online doen via website van de KvK. De vereniging houdt pas op te bestaan als er geen baten meer zijn.

 9. Bankrekening opheffen

  Vergeet niet de bankrekening op te heffen. Dat is iets anders dan het saldo op 0 zetten.

Eindbalans

De vereffenaar maakt een eindbalans op en deponeert deze bij het Handelsregister van de KvK. Na verloop van twee maanden en als er geen crediteur heeft geprotesteerd – mag de vereffenaar het saldo van de vereniging uitkeren. Pas als er geen bekende baten meer aanwezig zijn, houdt de vereniging op te bestaan en kan zij worden uitgeschreven.

Bewaren archief

Let op dat je de boeken en bescheiden van de vereniging zeven jaar moet bewaren. Hiervoor moet je een bewaarder aanwijzen. Je kunt nu de vereniging uitschrijven bij het Handelsregister.

 

Lees meer over Opheffen

0
Je winkelwagen