Wanneer past u de kantineregeling toe?

Wanneer past u de kantineregeling toe?

Wanneer past u de kantineregeling toe?

Omdat het in de kantine vaak om kleine bedragen gaat, heeft de fiscus een bijzondere regeling getroffen. Die regeling stelt dat kantines niet worden belast voor de BTW. Deze regeling is niet van toepassing op sportkantines.

Welke kantines?

De kantineregeling geldt voor de volgende organisaties:

 • muziekverenigingen
 • speeltuinverenigingen
 • instellingen voor jeugdwerk
 • bejaardensociëteiten
 • hobbyclubs
 • buurtverenigingen
 • dorpshuizen en wijkcentra
 • scholen voor basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Voorwaarden voor de kantineregeling

De kantineregeling kent de volgende voorwaarden:

 • De kantineomzet bedraagt niet meer dan € 68.067 per jaar.
 • Openstelling van de kantine slechts plaats in rechtstreeks verband met de activiteiten van de vereniging of stichting.
 • Eventuele exploitatieoverschotten moeten worden gebruikt voor de primaire activiteit van de vereniging of stichting.
 • De btw over kosten en inkoop voor de kantine mogen niet als voorbelasting worden afgetrokken.

Als gevolg van deze voorwaarden kan de kantineregeling niet worden toegepast als er sprake is van niet-normale nevenactiviteiten. Bijvoorbeeld het openstellen of het ter beschikking stellen van de kantine voor activiteiten die geen direct verband houden met de eigenlijke activiteiten van de vereniging. Denk daarbij aan evenementen in de persoonlijke sfeer van derden of individuele leden, zoals bruiloften, feesten en jubilea.

Grensbedrag

Voor de toepassing van de regeling wordt onder ‘kantine’ verstaan: de vaste plaats waar of van waaruit de desbetreffende organisatie de kantineactiviteiten als normale nevenactiviteit verricht. Het kan gebeuren dat de organisatie haar normale nevenactiviteiten incidenteel elders verricht, bijvoorbeeld in een gehuurde zaal. De opbrengsten daarvan worden opgeteld bij de ontvangsten van de eigen kantine voor de berekening van het grensbedrag.

Verschillende kantines

Wanneer een organisatie op verschillende plaatsen een accommodatie met een kantine heeft, kan het grensbedrag per accommodatie worden toegepast (bijvoorbeeld een stichting die in verschillende delen van een stad wijkcentra beheert).

Wordt het grensbedrag in een jaar overschreden, maar was deze overschrijding redelijkerwijs niet te voorzien, dan is het toegestaan dat de vereniging pas in het volgende boekjaar de kantineopbrengsten in de btw-heffing betrekt.

Als u de kantineregeling gebruikt dan bestaat deze naast de regeling voor fondsenwervende activiteiten. Dat betekent dat de kantineontvangsten buiten beschouwing blijven bij de beoordeling of sprake is van overschrijding van de grensbedragen. Lees hier meer over in het artikel btw afdragen ja of nee?

Andere vrijstelling
Als u niet aan de voorwaarden van de kantineregeling voldoet betekent dat niet zonder meer dat er dan over de inkomsten steeds btw verschuldigd is. De kantineontvangsten zijn vaak aan te merken als fondsenwervende activiteiten.