is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wat doet een stemcommissie?

Wat doet een stemcommissie?

Wat doet een stemcommissie?

De stemcommissie controleert of de stemming juist verloopt. De stemcommissie deelt de stembriefjes uit en telt deze na afloop.

Samenstelling stemcommissie

Een stemcommissie bestaat vaak uit twee leden. Bij een stemming in een grote vergadering kan het handig zijn een grotere commissie in te stellen.

De voorzitter van de vergadering stelt de commissie in en dechargeert deze na afloop van de stemming. Als de commissie bestaat uit stemgerechtigde leden, behouden zij hun stemrecht.

Het is van belang dat de commissie het vertrouwen geniet van de vergadering. Dat kan bijvoorbeeld door mensen te benoemen die afkomstig zijn uit de belangrijkste stromingen binnen de vergadering, maar niet de meest uitgesproken vertegenwoordigers ervan.

Werkzaamheden

De opdracht van de commissie is een schriftelijke stemming te realiseren. De commissie voert de volgende werkzaamheden uit:

 • De commissie bepaalt aan de hand van de presentielijst hoeveel stemmen er worden uitgebracht. Zij vraagt ook of iemand een volmacht heeft.
 • De commissie maakt evenveel stembriefjes als stemmen. Het is handig hiervoor gekleurd papier te gebruiken en/of de briefjes te waarmerken. Als waarmerk kan de paraaf van een lid van de stemcommissie dienen. Om te voorkomen dat een gewaarmerkt briefje bij een latere stemming wordt gebruikt, dient er nog een code op gezet te worden. Bijvoorbeeld een afkorting van het onderwerp, of gewoon een volgnummer (1 voor de eerste stemming, 2 voor de tweede enzovoort). Dan kunnen er niet meer authentieke stembriefjes worden ingeleverd dan er zijn uitgereikt. Gebeurt dat wel, dan moet de stemming overgedaan worden.
 • Vervolgens deelt de commissie de stembriefjes uit aan de stemgerechtigden en de houders van een machtiging.
 • Nadat de voorzitter de keuze waar de vergadering voor staat duidelijk heeft gesteld brengen de stemgerechtigden hun stem uit op het briefje. Na een korte tijd halen de leden van de stemcommissie de ingevulde stembriefjes op. Niet alle uitgegeven briefjes hoeven terug te komen. Als ze maar niet in een eventuele volgende stemming worden gebruikt.

Het tellen van de stemmen

Nu komt het grote werk voor de commissie. Het is handig als de voorzitter de vergadering zolang schorst. De commissie werkt niet in het geheim. Het is goed dat enkele leden van de vergadering er belangstellend op toezien, zonder echter de commissie te hinderen.

stemcommissie

Het tellen van de stemmen gaat als volgt:

 • De stembriefjes worden gelezen en er wordt gecontroleerd of elk briefje een authentiek briefje is. Dat wil zeggen: uitgegeven door de stemcommissie voor deze stemming. De valse briefjes worden terzijde gelegd.
 • De authentieke briefjes worden geteld.
 • Vervolgens worden de briefjes gesorteerd op Blanco en de door de voorzitter aangegeven alternatieven. Daarna worden de stapels geteld. Door eerst te sorteren en daarna te tellen worden de briefjes in een stapel tweemaal gelezen. Dit verkleint de kans dat een stem verkeerd wordt geteld.
 • Nu controleert de commissie of de verkregen tellingen samen gelijk zijn aan het aantal opgehaalde authentieke stembriefjes.
 • Tot slot maakt de commissie een proces verbaal van de resultaten van de stemming.
 • De briefjes gaan in een envelop die getekend wordt door een lid van de stemcommissie. Desgewenst kunnen de stemmen opnieuw geteld worden. Na de vergadering kan de hele envelop worden weggegooid.
 • Zodra de stemcommissie klaar is kan de voorzitter de vergadering heropenen. De commissie leest het proces verbaal voor aan de vergadering en overhandigt het met de bijbehorende envelop met stembriefjes aan de voorzitter. De voorzitter kan de commissie nu meteen dechargeren of hij kan de commissie handhaven voor eventuele volgende stemmingen.

Tip
Het is verstandig het voorstel waarover wordt gestemd eerst goed op papier te zetten. Gebeurt dat niet, dan kan na de stemming nog verschil van mening bestaan over de inhoud van het aangenomen voorstel.

  0
  Je winkelwagen