is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wanneer en hoe is een verenigingsbestuurder aansprakelijk?

Wanneer en hoe is een verenigingsbestuurder aansprakelijk?

Kan ik de vereniging en/of de bestuurders aansprakelijk stellen?

Ja, je kan de vereniging als geheel aansprakelijk stellen. Daarnaast kan je de bestuurders aansprakelijk stellen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Als laatst zou je de bestuurders ook persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen op grond van een onrechtmatige daad.

Vereniging aansprakelijk stellen

Als de vereniging is opgericht door een notaris, dus een formele vereniging, is de vereniging in beginsel aansprakelijk. En niet de bestuurders of de leden. Is er bij jou schade ontstaan als gevolg van het handelen van de vereniging? Dan stel je eerst de vereniging aansprakelijk.

Vervolgens kan je de bestuurders van de vereniging ook aansprakelijk stellen.

Onbehoorlijk bestuur

Als bestuurder van een vereniging ben je persoonlijk aansprakelijk als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit is geregeld in artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Persoonlijke aansprakelijkheid houdt in dat jij, met jouw privé vermogen, aansprakelijk bent voor de schade die is ontstaan.

Wet of recht

Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur wordt beoordeelt aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Hierbij zijn in ieder geval van belang:

 • de uitgeoefende activiteit;
 • de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico’s;
 • de taakverdeling binnen het bestuur;
 • de gegevens waarover de bestuurder beschikt; en
 • het inzicht en de zorgvuldigheid die te verwachten zijn van de bestuurder.

Het niet inschrijven van de vereniging bij de Kamer van Koophandel, of in niet inschrijven in het UBO-register zijn voorbeelden van onbehoorlijk bestuur. Hier is namelijk sprake van het niet nakomen van een wettelijke verplichting. Voor het UBO-register is dit een strafbaar feit.

Onrechtmatig handelen

Daarnaast kan een bestuurder ook aansprakelijk zijn door onrechtmatig handelen op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, de onrechtmatige daad. Om een onrechtmatige daad vast te stellen moeten er aan een aantal vereisten zijn voldaan.

De onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht. Je doet iets, of laat juist iets na, dat in strijd is met een wettelijke plicht of ongeschreven regels in de maatschappij.

De onrechtmatige daad moet toerekenbaar zijn. Dat is het geval als het de schuld is van de dader. Daarnaast moet er schade zijn ontstaan. Dit kan materiële of immateriële schade zijn.

De onrechtmatige daad moet daadwerkelijk de schade hebben veroorzaakt. Als dat het geval is dan wordt er gekeken hoeveel schade er te wijten is aan de onrechtmatige daad. Dat gedeelte kan dan in aanmerking komen voor schadevergoeding.

Als laatst wordt er gekeken naar de relativiteit. De overtreden norm moet er zijn geweest om een bepaald belang te beschermen.

Vereniging die onder de vennootschapsbelasting valt

Valt jouw vereniging onder de vennootschapsbelasting? Dan kan je als bestuurder aansprakelijk worden gesteld als de vereniging de belastingen en premies niet kan betalen. Het moet aannemelijk zijn dat dit het gevolg is van onbehoorlijk bestuur dat aan de bestuurder te wijten is.

De bestuurders zijn collectief, samen, verantwoordelijk voor het beleid binnen de vereniging. Elke bestuurder kan aansprakelijk zijn. Een bestuurder is ook aansprakelijk als het aan hem/haar te wijten is dat de belastingen en premies niet op tijd zijn betaald.

Zie ook de Belastingdienst – Bestuurdersaansprakelijkheid.

Interne en externe aansprakelijkheid

Bij interne aansprakelijkheid ben je binnen de vereniging aansprakelijk. Bestuurders hebben een verplichting naar de vereniging toe om zich als goed bestuurder te gedragen. Indien de bestuurder dit niet doet, kan de vereniging een beroep doen op artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek. Bij interne aansprakelijkheid is er geen sprake van een schadevergoeding.

Externe aansprakelijkheid is aansprakelijkheid naar buiten toe, bijvoorbeeld als een bestuurder onbehoorlijk handelt naar derden. De bestuurder kan dan aansprakelijk gesteld worden door iemand buiten de vereniging.

  Lees meer over Bestuur

  0
  Je winkelwagen