is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stemmen binnen de vereniging

Stemmen binnen de vereniging

Hoeveel stemmen heb ik nodig om een bepaald besluit aan te nemen?

In de statuten staan de regels omtrent besluitvorming en stemrechten. Per besluit kunnen het aantal stemmen dat je nodig hebt verschillen.

Stemmen

In de statuten staan de regels omtrent het stemmen tijdens de algemene vergadering. Er zijn bepaalde leden die wel mogen stemmen, en leden die niet mogen stemmen. Je kunt ook meerdere stemmen hebben. Daarnaast kunnen er voor verschillende besluiten een ander totaal aantal stemmen nodig zijn. Lees daarom altijd goed de statuten door.

Wie kan er stemmen?

In beginsel kunnen alle leden stemmen. Met uitzondering van geschorste leden. In de statuten kan bijvoorbeeld zijn opgenomen dat juniorleden ook niet kunnen stemmen tijdens een vergadering.

stemmen

Een lid kan iemand anders een volmacht geven om namens hem/haar te stemmen. Dat kan handig zijn als het lid niet aanwezig kan zijn op de vergadering. Zo kan er alsnog een stem worden uitgebracht.

Voor bepaalde besluiten mag een lid geen stem uitbrengen. Dat is het geval als het besluit over het lid zelf gaan, zijn partner of bloed- of aanverwant. Dan is er sprake van belangenverstrengeling. Om dit te voorkomen mag het betreffende lid geen stem uitbrengen.

Soorten stemmen

Nadat iedereen die mag stemmen, een stem heeft uitgebracht, ga je de stemmen tellen. In de statuten staat hoeveel stemmen je nodig hebt voor een bepaald besluit. Er zijn verschillende meerderheden van stemmen. Hieronder staat uitgelegd wat dat betekent:

Gewone meerderheid (ook wel absolute meerderheid of volstrekte meerderheid genoemd): Dit is de helft van de stemmen + één stem. Deze meerderheid kan zien op het aantal stemmen dat is uitgebracht. Of op het aantal (aanwezige) stemgerechtigden.

Gekwalificeerde meerderheid: hiervan is sprake indien is voldaan aan aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de statuten. Er kan een verhoogd quorum gelden. Dat is een minimaal aantal van de stemmen dat aanwezig moet zijn. Of een verhoogde meerderheid, zoals 2/3 of 3/4.

Versterkte meerderheid: hier moet in ieder geval meer dan de helft voor stemmen. Bijvoorbeeld twee/derde of drie/vierde. In statuten wordt dit ook wel aangeduid met percentages.

Unaniem stemmen: iedereen stemt hetzelfde. Dus óf allemaal voor óf allemaal tegen.

Hoe breng ik mijn stem uit?

Je kunt op verschillende manieren stemmen. Schriftelijk, mondeling of per volmacht. In de statuten is opgenomen welke manier van stemmen is toegestaan. Wordt er mondeling een stem uitgebracht, maar staat in de statuten dat dit alleen schriftelijk kan? Dan is de stem ongeldig.

Daarnaast kan het bestuur ook besluiten dat elektronische stemmen ook zijn toegestaan.

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen