is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De naam van de vereniging wijzigen

De naam van de vereniging wijzigen

Hoe kun je de naam van de vereniging wijzigen?

De naam van een vereniging staat in de statuten. Voor het wijzigen van de naam moet je de statuten wijzigen. Dat moet via een notaris.

De statuten

De naam van de vereniging staat vermeld in de statuten. Als je van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Pas dan is de naamsverandering officieel. Bij een vereniging kunnen de statuten in principe altijd worden aangepast, ook wanneer de bevoegdheid tot wijziging statutair is uitgesloten. Als er zo’n bepaling in uw statuten staat, heeft u instemming van uw leden nodig.

De procedure

naam wijzigen

In dit geval kunnen de statuten alleen worden gewijzigd tijdens de Algemene Vergadering. Het bestuur roept op tot een AV en doet de mededeling dat daarin een wijziging in de statuten wordt voorgesteld. Tussen de datum van de oproep tot een algemene vergadering en de datum waarop die plaatsvindt, moeten minstens zeven dagen zitten. Meestal is veertien dagen echter de norm. De dag van de ontvangst van de oproeping en de dag van de vergadering tellen niet mee.

Vanaf vijf dagen voor de algemene vergadering kunnen leden een afschrift van het voorstel met de voorgestelde statutenwijziging inzien. Je kan het hen toezenden of het ter inzage op een openbare plek leggen. Vervolgens kan er in de AV besloten worden over de nieuwe naam en de bijbehorende statutenwijziging.

Meestal bijzondere meerderheid

Tenzij de statuten anders bepalen, dient een besluit tot statutenwijziging te worden genomen met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. De wet geeft geen quorum-eis, wat inhoudt dat er een bepaald aantal aanwezigen of vertegenwoordigde bestuurders moet zijn. Het kan wel voorkomen dat de statuten een quorum-eis stellen. Een uitzondering op de regel geldt als de bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten is uitgesloten. In dat geval is wijziging niettemin mogelijk met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De wijziging moet tenslotte bij notariële akte tot stand komen. De notaris zorgt er meestal voor dat een afschrift van de akte ook bij het Handelsregister wordt gedeponeerd. 

De gevolgen

Een naamswijziging houdt niet op bij de aanpassing van de statuten. Vergeet niet om de nieuwe naam naar buiten te communiceren. Zodat deze zo snel mogelijk gemeengoed wordt in de media, onder de leden, het personeel en de vrijwilligers. Vaak is het bij een nieuwe naam ook een goed idee om een nieuw logo in nieuwe kleuren te laten ontwerpen. Vergeet ook niet om nieuw briefpapier te laten drukken, de website en alle andere zaken waar de naam op voorkomt aan te passen.

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen