Ontzetting of opzegging lid vereniging

Ontzetting of opzegging lid vereniging

Hoe zet ik een lid uit de vereniging?

Je kan een lid royeren. Dat doe je als het lid de vereniging benadeelt, bijvoorbeeld door de contributie niet te betalen. Je kan het lidmaatschap ook opzeggen. Dat doe je als het lid niet meer aan de voorwaarden voldoet, of je de vereniging opheft.

Verschil opzegging en ontzetting

De wet bepaalt dat het lidmaatschap van een verenigingslid kan eindigen door opzegging door de vereniging en door ontzetting (royement). Dat besluit wordt genomen door het verenigingsbestuur, tenzij de statuten een ander orgaan aanwijzen.

Eisen voor opzegging of ontzetting

In de statuten of in een huishoudelijk reglement kun je afspraken maken over opzegging en ontzetting en dus wanneer een van de twee mogelijk is, bijvoorbeeld pas nadat het lid een aantal waarschuwingen heeft gekregen.

Ontzetting is alleen mogelijk als het lid de vereniging onredelijk benadeelt of heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het verenigingsbestuur. Daarom is voor ontzetting nodig dat het gedrag van het verenigingslid ernstiger moet zijn dan in het geval voor opzegging. Als er reden is voor ontzetting, is dat meestal ook voldoende voor opzegging.

Voor opzegging is nodig dat van de vereniging niet meer kan worden gevergd dat het lidmaatschap voortduurt. Daarvan is meestal sprake bij niet tolereerbaar of (zeer) onredelijk gedrag van het lid tegen andere leden of het bestuur.

Royeren bij wanbetaling

De meest voorkomende reden om een lid te royeren is dat deze de contributie niet heeft betaald. Dat is op zich een grond van benadeling. Je kan het lid dus royeren. Juridisch kan je het beste het lid per direct schorsen en royeren. Tegen het royement staat vaak beroep op de Algemene Vergadering open. De schorsing gaat direct in en is zeker de bevoegdheid van het bestuur.

Opzegging of ontzetting aanvechten

Een lid kan in beroep gaan tegen zijn ontzetting. Bij opzegging is dat niet (automatisch) altijd zo, maar het is wel redelijk als het lid zich eerst nog mag ‘verantwoorden’ bij het bestuur. De wet geeft niet aan dat een verenigingslid zich tegen de opzegging kan verzetten. De statuten kunnen dat wel bepalen, maar dat is niet verplicht.

Belangenafweging en formaliteiten

Het verenigingsbestuur moet er altijd goed op letten dat er een goede belangenafweging is gemaakt en dat alle formaliteiten zijn nageleefd bij het genomen besluit. Anders kan het ex-lid het opzeggings- of ontslagbesluit met succes aanvechten.