is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hierover beslist de algemene vergadering

Hierover beslist de algemene vergadering

Wat zijn de belangrijkste bevoegdheden van de algemene vergadering?

De algemene vergadering is het orgaan van de vereniging dat een aantal belangrijke beslissingen neemt. Zoals het benoemen en beoordelen van het verenigingsbestuur. Ook stelt de algemene vergadering de jaarrekening en het bestuursverslag vast.

De algemene vergadering

Het verenigingsbestuur bestuurt de vereniging. Het bestaat uit de bestuurders van de vereniging. De algemene vergadering (AV) is het orgaan dat bestaat uit de leden van de vereniging. Zij hebben de uiteindelijke zeggenschap. Maar de AV mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het bestuur heeft een geheel eigen verantwoordelijkheid met daarbij behorende bevoegdheden en taken.

De AV is niet de baas van het bestuur en kan geen opdrachten geven hoe het moet besturen. De AV kan hooguit een bestuurder of het bestuur naar huis sturen. Met dat in het achterhoofd doet een bestuur er dus goed aan te handelen in de geest van de meerderheid van de leden. Lees hier meer over de algemene vergadering.

Beslissingen AV

algemene vergadering

De AV beslist door middel van stemming. Tenzij er hierover iets anders in de statuten staat.

De AV beslist over:

  • Het kopen, verkopen en bezwaren (met hypotheek of andere zakelijke rechten belasten) van registergoederen (onroerend goed, schepen en vliegtuigen);
  • Borgstellingen en andere risicovolle transacties.

Ook op andere terreinen kan de AV de bevoegdheid van het bestuur beperken, namelijk het aangaan van zware verplichtingen zoals:

  • Een langdurig huurcontract;
  • De aankoop van duurzame gebruiksgoederen.

Let op! Waarvoor dit precies geldt moet wel van te voren worden afgesproken en schriftelijk in de notulen (en liefst ook in huishoudelijk reglement) worden opgenomen. De scheiding in verantwoordelijkheden moet dus duidelijk zijn, waarbij de algemene vergadering het laatste woord heeft.

Goedkeuren bestuursverslag

Het bestuursverslag moet na zes maanden na afloop van het verenigingsjaar aan de AV worden voorgelegd. Deze moet het goedkeuren of afwijzen.

Bij goedkeuring krijgt het bestuur ‘decharge’. Daarmee wordt het bestuurswerk goedgekeurd en de bestuurder ontslagen van aansprakelijkheid.

Keurt de AV het verslag af dan betekent dit niet automatisch dat het bestuur moet gaan. Het bestuur kan de eer aan zichzelf houden en aftreden, maar ook blijven zitten. Afhankelijk van de reden van afkeuren kan de AV wel besluiten om een bestuurslid of het hele bestuur te ontslaan.

    Lees meer over Bestuurszaken

    0
    Je winkelwagen