Rechten & Plichten

Als je personeel aanneemt, ben je aan uiteenlopende regels gebonden. Welke rechten en plichten heeft een werkgever? En wat zijn de rechten en plichten van werknemers?

Flexibiliteit en zekerheid: de regels voor flexibel personeel

Is er sprake van een arbeidscontract? Organisaties maken vaak onduidelijke afspraken met flexibele werknemers over het wel of niet bestaan van een arbeidsovereenkomst. De wet Flexibiliteit en Zekerheid biedt werknemers houvast met twee zogenaamde rechtsvermoedens. Vermoed wordt dat partijen een arbeidsovereenkomst hebben als in drie opvolgende maanden tegen beloning arbeid is verricht: Hetzij in elke maand minstens twintig […]

Organiseren van bedrijfshulpverlening

Voor wie? Iedere organisatie met personeel is volgens de Arbowet verplicht een (aantal) werknemer(s) aan te wijzen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Dat geldt ook voor vrijwilligersorganisaties met tenminste één werknemer in loondienst en sportorganisaties met bijvoorbeeld een trainer in vaste dienst. Organisaties die volledig op vrijwilligers draaien zijn vrijgesteld. Wat doet een BHV’er? De taken van een BHV’er zijn: Verlenen van eerste hulp bij ongelukken; […]

Identificatieplicht werknemers

Identificatieplicht Identificatieplicht geldt voor iedere werknemer. Als werkgever ben je verplicht de documenten te verifiëren en een kopie van het origineel te bewaren bij jouw loonadministratie. Tot minstens 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de werkzaamheden van de betreffende werknemer zijn beëindigd. Je bent verplicht de identiteit vast te stellen aan de hand van een […]

Werken met een oproepcontract

Algemeen Werkgevers zijn verplicht om per oproep minimaal drie uur uit te betalen, ongeacht of die uren zijn gewerkt. Deze regeling geldt als: Er een contract is van minder dan 15 uur per week en als niet duidelijk is op welke tijdstippen de werknemer wordt ingeschakeld. Er een overeenkomst is, maar het niet duidelijk is hoeveel […]

De regels van de reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding Als werkgever ben je niet verplicht om de reiskosten van jouw medewerkers te vergoeden. Doe je dat wel? Dan kan je tot € 0,19 per kilometer belastingvrij vergoeden. Woon-werkverkeer Of een werknemer nu op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer reist, de hoogte van de belastingvrije vergoeding is voor alle […]

Arbeidsomstandigheden: de Arbowet

De Arbowet Werkgevers moeten een goed arbeidsomstandighedenbeleid voeren om ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen. Vereist wordt dat zij samen met werknemers het eigen arbobeleid invullen. De wet schrijft niet in detail voor aan welke eisen een onderneming moet voldoen, maar stelt wel doelen voor een veilige werkplek. De werkgever kiest zelf de middelen om die doelen te bereiken. […]

De preventiemedewerker: ook jij moet er één aanstellen

Wettelijke verplichtingen Op het gebied van arbo- en preventietaken moet je kiezen tussen een zogenoemde ‘maatwerkregeling’ of een ‘vangnetregeling’. Verder moet je één (of meerdere) preventiemedewerker(s) aanwijzen, ongeacht voor welke regeling je kiest. De preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in jouw organisatie. Deze verplichting geldt voor iedere ondernemer die ook werkgever is, al heb je […]

Minimumloon of minimumjeugdloon betalen?

Wettelijk minimumloon Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag is de ondergrens (minimale beloning) van wat je jouw personeel vanaf 21 jaar aan loon mag betalen. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. De hoogte van het minimumloon vind je op de website van de Rijksoverheid. Werknemer vanaf 21 jaar minimumloon Elke werknemer vanaf 21 moet […]

Wie draait er op voor de schade van (vrijwillige) medewerkers?

Aansprakelijkheid werkgever Volgens de wet is een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt tijdens de uitoefening van zijn werk. Tenzij hij aantoont dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer (artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek). Juridisch gezien […]

Een werknemer ontslaan

Opzegtermijn De werkgever moet een opzegtermijn toepassen van: Eén maand: bij een dienstverband van 0 tot 5 jaar; Twee maanden: bij een dienstverband van 5 tot 10 jaar; Drie maanden: bij een dienstverband van 10 tot 15 jaar; Vier maanden: bij meer dan 15 dienstjaren. De werknemer moet een opzegtermijn van minimaal een maand en […]