TIP: Hierover beslist de Algemene Ledenvergadering

TIP: Hierover beslist de Algemene Ledenvergadering

TIP: Hierover beslist de Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering

Het bestuur is het deskundig en continu leidinggevend orgaan: het bestuurt de vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het orgaan dat bestaat uit de leden. Zij hebben de hoogste zeggenschap. Maar de ALV mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het bestuur heeft een geheel eigen verantwoordelijkheid met daarbij behorende bevoegdheden. De ALV is niet de baas van het bestuur en kan geen opdrachten geven hoe het moet besturen. De ALV kan hooguit een bestuurder of het bestuur naar huis sturen. Met dat in het achterhoofd doet een bestuur er dus goed aan te handelen in de geest van de meerderheid van de leden.

Beslissingen ALV

De ALV beslist door middel van stemming. Tenzij er hierover iets anders in de statuten staat. De ALV beslist over:

  • Het kopen, verkopen en bezwaren (met hypotheek of andere zakelijke rechten belasten) van registergoederen (onroerend goed, schepen en vliegtuigen);
  • Borgstellingen en andere risicovolle transacties

Ook op andere terreinen kan de ALV de bevoegdheid van het bestuur beperken, namelijk het aangaan van zware verplichtingen zoals:

  • Een langdurig huurcontract;
  • De aankoop van duurzame gebruiksgoederen.

Let op! Waarvoor dit precies geldt moet wel van te voren worden afgesproken en schriftelijk in de notulen (en liefst ook in huishoudelijk reglement) worden opgenomen. De scheiding in verantwoordelijkheden moet dus duidelijk zijn, waarbij de Algemene Ledenvergadering het laatste woord heeft.

Goedkeuren jaarverslag

Het jaarverslag moet na zes maanden na afloop van het verenigingsjaar aan de ALV worden voorgelegd. Deze moet het goedkeuren of afwijzen.

Bij goedkeuring krijgt het bestuur ‘decharge’.

Keurt de ALV het verslag af dan betekent dit niet automatisch dat het bestuur moet gaan. Het bestuur kan de eer aan zichzelf houden en aftreden, maar ook blijven zitten. Afhankelijk van de reden van afkeuren kan de ALV wel besluiten om een bestuurslid of het hele bestuur te ontslaan.