is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Voldoet de jaarrekening van VvE aan de wettelijke eisen?

Voldoet de jaarrekening van VvE aan de wettelijke eisen?

Wat zijn de regels voor een jaarrekening van een VvE?

Op een jaarrekening van een VvE zijn de algemene regels voor de jaarrekening van toepassing. Daarbovenop moet een VvE een reservefonds hebben. De wet gaat boven het modelreglement van de VvE.

Wettelijke eisen jaarrekening VvE

In het artikel wettelijke eisen jaarrekening zetten we de eisen die het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de jaarrekening van verenigingen stelt op een rijtje. Voor de jaarrekening van verenigingen van Eigenaars (VvE’s) geldt een aantal aanvullende eisen.

Een VvE is ook een vereniging

Een VvE is een bijzondere vorm van een ‘gewone’ vereniging. De VvE heeft dus te maken met dezelfde eisen als andere verenigingen. Kort samengevat zijn deze vereisten (artikelen 10 en 48 boek 2 BW):

 • Het opstellen van een balans;
 • Staat van baten en lasten (exploitatierekening) opstellen;
 • Een toelichting bij de eerste twee punten;
 • Elk bestuurslid van de VvE moet de jaarrekening ondertekenen;
 • Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren. De vergadering kan deze termijn verlengen;
 • De jaarrekening moet gecontroleerd worden door een kascommissie (tenzij er een raad van commissarissen of controlerend accountant is aangesteld);
 • De kascommissie moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid zijn. De kascommissie wordt jaarlijks benoemd.
jaarrekening

De uitgebreide regelgeving die geldt voor verenigingen die ‘een onderneming in stand houden’ geldt is in de praktijk niet op VvE’s. Een VvE hoeft nooit een onderneming in stand te houden.

Aanvullende regelgeving voor VvE’s

VvE’s hebben ook te maken met Boek 5 van het BW. De enige belangrijke toevoeging aan de hierboven genoemde eisen staat in artikel 126:

 • De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. Dit reservefonds heeft in het spraakgebruik de ‘onderhoudsreserve’.

Modelreglementen en BW

Heel belangrijk voor VvE’s zijn de modelreglementen. Deze stellen eisen die aanvullend zijn op het BW. Let wel: de regelgeving in het BW is leidend, als het van toepassing zijnde modelreglement daarmee in strijd is of niets regelt, gaat het BW voor. Zo schrijven de modelreglementen van 1992 en eerder helemaal niet voor dat er een kascommissie moet zijn en eisen deze reglementen alleen dat jaarlijks een exploitatierekening moet worden opgesteld, dus geen balans en toelichting.

In de praktijk maakt dit echter niet uit, omdat het BW hier dwingende voorschriften geeft. Een VvE die alleen een exploitatierekening opstelt en geen balans, is dus in strijd met de wet! En elke VvE moet dus een kascommissie hebben (tenzij er een Raad van Commissarissen of controlerend accountant is aangesteld). Óók als het modelreglement dit niet voorschrijft.

Modelreglementen geven dus een verdere uitwerking van de eisen uit het BW, voor o.a. de specificatie van balans en exploitatierekening. Het is als het ware een handleiding voor bestuurders (en administrateurs) om een jaarrekening op te stellen die de leden voldoende inzicht biedt in de financiële situatie van de VvE.

  0
  Je winkelwagen