Als een (bestuurs)lid overlijdt

Als een (bestuurs)lid overlijdt

Als een (bestuurs)lid overlijdt
Wat als een (bestuurs)lid overlijdt?

Als een bestuurder overlijdt is het zaak hier gepast op te reageren. Dit geldt ook als er een lid van de vereniging overlijdt. In de statuten staat hoe er gehandeld moet worden.

Overlijden bestuurder

Niet alleen bij een huidig bestuurslid, maar ook bij een oud-bestuurder is het zaak om gepast te reageren op diens overlijden. Het is gebruikelijk om als voorzitter de familie persoonlijk te condoleren. Maar je kan hier natuurlijk ook doen wat jij in jouw situatie goed acht. Was de penningmeester bijvoorbeeld goed bevriend met de overledene, dan is hij eerder de aangewezen persoon. Valt een overlijden in de vakantie en zijn alle bestuurders het land uit, dan kan je vanaf jouw vakantie adres reageren of wachten tot je thuis bent. Vervolgens stelt het bestuur een overlijdensadvertentie op namens de organisatie en plaatst deze in de krant. Je kan daarnaast ook een overlijdensbericht op jouw website zetten. Valt het overlijden net samen of kort voor een wedstrijd, dagje uit of een andere activiteit, dan is het respectvol om dit af te lasten.

Overlijden lid

Ook bij het overlijden van een lid geldt dat het respectvol is om een wedstrijd, dagje uit of een andere activiteit die vlak na het overlijden plaatsvindt af te lasten. De secretaris schrijft vervolgens het lid uit. Soms staat er in de statuten dat bij het overlijden van een lid, het lidmaatschap wordt vererft of overgedragen. Het lidmaatschap kan dan pas door de erfgenaam of degene aan wie het is overgedragen worden opgezegd aan het einde van het jaar of een andere termijn. Het is klantvriendelijker om in de statuten te zetten dat het lidmaatschap van een lid dat overlijdt, automatisch wordt ontbonden. Het veranderen van de statuten vergt echter een omslachtige procedure.

Herdenken

Voor zowel bestuurders als leden geldt dat het gebruikelijk is om zowel op de eerstvolgende bestuursvergadering als op de eerstvolgende ledenvergadering even stil te staan bij het overlijden. Het is gepast om bij aanvang een minuut stilte in acht te nemen. Als je in het bezit bent van een (verenigings)vlag kunt je die in de rouwperiode halfstok hangen.