is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Archive: Bestuur

Woordenboek

Orgaan

Een orgaan is een onderdeel van een vereniging. De vereniging is een rechtspersoon met eigen bevoegdheden. Die worden wettelijk uitgeoefend door bepaalde organen van de vereniging. Bij de oprichting staan die organen ook in de statuten. Bekende...

Woordenboek

Vacatiegeld

Het vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering of bijeenkomst. Het is een gebruikelijk beloning voor bijvoorbeeld politici of mensen die in een beroeps- of bezwaarcommissie zitting hebben. Voor iedere vergadering ontvangen...

Woordenboek

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie. Deze organisatie houdt een register bij van rechtspersonen. De meeste rechtspersonen zijn verplicht om zich in te schrijven bij de KvK. Zoals formele verenigingen en verenigingen van eigenaren. Een...

Woordenboek

Gekwalificeerde meerderheid

Bij een gekwalificeerde meerderheid is er pas sprake van een meerderheid indien is voldaan aan aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de statuten. Er kan een verhoogd quorum gelden. Dat is een minimaal aantal van de stemmen dat aanwezig...

Woordenboek

Decharge

Decharge is het goedkeuren van het door het bestuur gevoerde beleid. Met deze goedkeuring kan het bestuur niet meer aansprakelijk worden gesteld. Ze worden dan ontslagen van hun verantwoordelijkheid over het gevoerde beleid. De algemene vergadering...

Woordenboek

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder hebben verricht. Het uitgangspunt is dat de vereniging aansprakelijk is. Omdat een vereniging rechtspersoonlijkheid heeft. Een bestuurder...

Woordenboek

Algemene stemmen

Algemene stemmen betekent dat men unaniem heeft gestemd. Dus allemaal hetzelfde gestemd. Voor sommige besluiten is vereist dat het besluit wordt genomen met algemene stemmen. Voor zo’n besluit is het dus belangrijk dat iedereen het erover eens...

Woordenboek

Notulen

Notulen zijn aantekeningen of een verslag van de algemene vergadering van de vereniging. In de notulen staat beschreven wat is besproken en besloten tijdens de vergadering. Het is niet wettelijk verplicht om te notuleren bij de vergadering. Op de...

Woordenboek

Algemene vergadering

De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van een vereniging. De vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering komt minimaal één keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De leden kunnen daar hun stem...

Woordenboek

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is opgesteld door de vereniging. In het reglement staan de interne regels en de werkwijze van de vereniging. Het is een aanvulling op de statuten. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Is...

0
Je winkelwagen