Archive: Bestuur

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie. Deze organisatie houdt een register bij van rechtspersonen. De meeste rechtspersonen zijn verplicht om zich in te schrijven bij de KvK. Zoals formele verenigingen en verenigingen van eigenaren. Een...

Gekwalificeerde meerderheid

Bij een gekwalificeerde meerderheid is er pas sprake van een meerderheid indien is voldaan aan aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de statuten. Er kan een verhoogd quorum gelden. Dat is een minimaal aantal van de stemmen dat aanwezig...

Decharge

Decharge is het goedkeuren van het door het bestuur gevoerde beleid. Met deze goedkeuring kan het bestuur niet meer aansprakelijk worden gesteld. Ze worden dan ontslagen van hun verantwoordelijkheid over het gevoerde beleid. De algemene vergadering...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder hebben verricht. Het uitgangspunt is dat de vereniging aansprakelijk is. Omdat een vereniging rechtspersoonlijkheid heeft. Een bestuurder...

Algemene stemmen

Algemene stemmen betekent dat men unaniem heeft gestemd. Dus allemaal hetzelfde gestemd. Voor sommige besluiten is vereist dat het besluit wordt genomen met algemene stemmen. Voor zo’n besluit is het dus belangrijk dat iedereen het erover eens...

Notulen

Notulen zijn aantekeningen of een verslag van de algemene vergadering van de vereniging. In de notulen staat beschreven wat is besproken en besloten tijdens de vergadering. Het is niet wettelijk verplicht om te notuleren bij de vergadering. Op de...

Algemene vergadering

De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van een vereniging. De vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering komt minimaal één keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De leden kunnen daar hun stem...

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is opgesteld door de vereniging. In het reglement staan de interne regels en de werkwijze van de vereniging. Het is een aanvulling op de statuten. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Is...

Quorum

Het quorum is een voorwaarde. Deze voorwaarde kan zijn gesteld bij het nemen van besluiten door de vereniging. Een bepaald besluit kan pas geldig zijn als er is voldaan aan het quorum vereiste. Bijvoorbeeld dat er bij een stemming een minimum aantal...

Penningmeester

Een penningmeester zit in het bestuur van de vereniging. De taak van de penningmeester is om de financiën van de vereniging te regelen. In de statuten staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven. Deze taken en bevoegdheden...

0
Je winkelwagen