Het einde van de vereniging

Het einde van de vereniging

Het opheffen van de organisatie
Hoe komt er een einde aan vereniging?

Er zijn veel redenen waarom de vereniging kan of moet stoppen. Als je het zelf in de hand hebt, dan moet de vereniging een besluit nemen.

Hoe komt een vereniging aan het einde?

Er zijn verschillende redenen waarom een vereniging ophoudt te bestaan. Dat kan een besluit van de vereniging zelf zijn. Er zijn ook mogelijkheden dat buitenstaanders een einde aan de vereniging maken. Bijvoorbeeld omdat jullie je niet aan de regels hebben gehouden.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

 • een besluit van het bevoegde orgaan van de vereniging (algemene vergadering)
 • een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot gevolg heeft
 • het ontbreken van leden
 • een faillietverklaring
 • een besluit van de Kamer van Koophandel
 • het besluit van de rechter

Let op! Tijdens de ontbinding is de organisatie verplicht om ‘in liquidatie’ achter de naam te zetten.

Vereffening

Na het opheffen volgt een overgangsfase. Die noem je de vereffening. Tijdens de vereffening worden alle lopende zaken afgehandeld. In het ontbindingsbesluit wijst je (conform de eventuele bepalingen uit de statuten) zogenaamde vereffenaars aan. Meestal is dat een bestuurslid of het complete bestuur. Een vereffenaar heeft – tenzij de statuten anders vermelden – dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een bestuurder.

Is er geen bestuur (meer) dan wordt de Kamer van Koophandel de vereffenaar. Ook kan de rechter een vereffenaar aanwijzen.

Turbo-opheffing

Ook bij de vereniging kan je kiezen voor een directe opheffing. Dan moet je wel zeker weten dat er geen schulden zijn. In dat geval sla je de vereffening over. Je neemt een besluit mo de vereniging per direct op te heffen.

Taken van de vereffenaar

De vereffenaar heeft een aantal belangrijke taken.

 • Zorgt dat de schulden worden voldaan.
 • Legt, indien er sprake is van een overschot, rekening en verantwoording af van de vereffening waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijkt.
 • Stelt een plan op van verdeling (conform de eventuele bepalingen uit de statuten).
 • Legt de rekening en verantwoording voor minimaal twee maanden ter inzage bij de Kamer van Koophandel.
 • Maakt in een regionale krant bekend waar en tot wanneer de rekening en verantwoording ter inzage ligt.
 • Meldt op het moment dat de vereniging definitief ophoudt te bestaan bij de Kamer van Koophandel.

Einde vereffening

De vereffening eindigt wanneer er aan de vereffenaars geen baten (zaken of rechten die te gelde kunnen worden gemaakt) meer bekend zijn. De vereniging of stichting houdt vervolgens op te bestaan. De vereffenaar meldt dit bij de Kamer van Koophandel. De gegevens die in het handelsregister zijn opgenomen blijven nog tien jaar bewaard.

0
Je winkelwagen