Het opheffen van de organisatie

Het opheffen van de organisatie

Het opheffen van de organisatie
Ontbinding

Ontbinding kan op verschillende wijzen plaatsvinden:

 • Door een besluit van het bevoegde orgaan van de stichting (bestuur) of vereniging (algemene vergadering)
 • Door een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot gevolg heeft
 • Door het ontbreken van leden, indien de rechtspersoon een vereniging is
 • Door een faillietverklaring
 • Door een besluit van de Kamer van Koophandel
 • Door een besluit van de rechter

Let op! Tijdens de ontbinding is de organisatie verplicht om ‘in liquidatie’ achter de naam te zetten.

Vereffening

Tijdens de vereffening worden alle lopende zaken afgehandeld. In het ontbindingsbesluit wijst u (conform de eventuele bepalingen uit de statuten) zogenaamde vereffenaars aan, doorgaans uit het bestuur. Een vereffenaar heeft – tenzij de statuten anders vermelden – dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een bestuurder.

Is er geen bestuur (meer) dan wordt de Kamer van Koophandel de vereffenaar. Ook kan de rechter een vereffenaar aanwijzen.

Een vereffenaar:
 • Zorgt dat de schulden worden voldaan.
 • Legt, indien er sprake is van een overschot, rekening en verantwoording af van de vereffening waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijkt.
 • Stelt een plan op van verdeling (conform de eventuele bepalingen uit de statuten).
 • Legt de rekening en verantwoording voor minimaal twee maanden ter inzage bij de Kamer van Koophandel.
 • Maakt in een regionale krant bekend waar en tot wanneer de rekening en verantwoording ter inzage ligt.
 • Meldt op het moment dat de stichting of vereniging definitief ophoudt te bestaan bij de Kamer van Koophandel.
Batig saldo

Is er een batig saldo dan staat in de statuten of de bestemming hiervan of hoe de bestemming wordt vastgesteld. Er staat bijvoorbeeld dat het wordt geschonken aan een bepaald fonds of dat het bestuur de bestemming bepaalt.

Einde vereffening

De vereffening eindigt wanneer er aan de vereffenaars geen baten (zaken of rechten die te gelde kunnen worden gemaakt) meer bekend zijn. De vereniging of stichting houdt vervolgens op te bestaan. De vereffenaar meldt dit bij de Kamer van Koophandel. De gegevens die in het handelsregister zijn opgenomen blijven nog tien jaar bewaard.

Let op!

Ook vereffenaars kunnen met bestuurdersaansprakelijkheid worden geconfronteerd. Handel dus nauwkeurig en verantwoord.