is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe ontsla je een bestuurslid

Hoe ontsla je een bestuurslid

Hoe ontsla je een bestuurslid bij een vereniging?

Je kan eerst proberen om het buiten de vergadering om te regelen. Lukt dat niet dan zal de Algemene vergadering de bestuurder moeten ontslaan. Het orgaan binnen de vereniging die de persoon heeft benoemd kan deze ook ontslaan.

Statuten voorop bij ontslag

Bij een vereniging moet de wijze van ontslag in de statuten zijn vastgelegd. Sla deze er dus eerst op na om te kijken hoe de procedure binnen jouw vereniging moet verlopen!

Heel vaak bevatten de statuten een bepaling, dat voor zo’n ontslagbesluit een gekwalificeerde meerderheid is vereist. Veel zie je bijvoorbeeld twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

De Algemene Vergadering

Boos

In de vereniging is het orgaan dat iemand in zijn bestuursfunctie heeft benoemd, ook degene die hem kan ontslaan. Tenzij in de statuten anders is geregeld, is dit de Algemene Vergadering (AV). Wettelijk kan dit zonder opgaaf van redenen, maar meestal zal dit in de praktijk natuurlijk wel gebeuren. Uiteraard moet in alle gevallen het bestuurslid de mogelijkheid krijgen zich te verweren, zowel mondeling als schriftelijk.

Voordracht bestuur

Meestal gebeurt het ontslag op voorstel van het bestuur. Dat bestuur vindt dat deze persoon niet, niet goed of onvoldoende functioneert of onjuist heeft gehandeld.

Een begin van een oplossing kan bestaan uit:

 • Een goed gesprek met de betrokkene met het verzoek de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen.
 • Een goed gemotiveerd voorstel van de meerderheid van het bestuur aan het orgaan dat hem heeft benoemd.

Besluit vergadering beslissend

Ieder lid of het bestuur kan aan de algemene vergadering voorstellen om een bestuurslid te ontslaan. In de politiek noem je een dergelijk voorstel een motie van wantrouwen. Besluit de algemene vergadering om het bestuurslid Janssen te ontslaan dan is daarmee de kous af. Janssen is zijn functie kwijt. Dat voorstel moet je nemen met de vereiste meerderheid. Dit staat in de statuten beschreven, bijvoorbeeld een gewone meerderheid of een gekwalificeerde meerderheid. Ook is het aan te raden dat er hoor en wederhoor is. Dus dat Janssen zijn mening ook heeft kunnen geven in de vergadering. Is het voorstel tot ontslag aangenomen dan moet de rest van de bestuursleden met een oplossing komen voor de taken die door hem werden verricht.

Opheffen aansprakelijkheid

Door het afzetten van een bestuurder is nog niet besloten dat deze niet langer aansprakelijk meer is. De vergadering moet hiervoor nog decharge verlenen (lees ook: Wat is decharge?). Je kan je voorstellen dat dit niet altijd het geval is. Bijvoorbeeld als het afzetten van de bestuurder te maken heeft met zijn handelen.

Bestuurder wil zelf opzeggen

De situatie kan ook andersom zijn. Dat wil zeggen dat de bestuurder zelf wil aftreden. Ook dat is mogelijk en moet goedgekeurd door de algemene vergadering.

Rest bestuur niet mee eens

Wat kan het bestuur doen als het de mening van de AV niet deelt?

 • Het voorstel ombuigen
 • Voldoende motieven van de voorsteller vragen
 • Het betrokken bestuurslid gelegenheid geven voor verdediging
 • Het voorstel pas in stemming brengen als de voorzitter merkt dat het merendeel van de vergadering dat wenst.
 • Aan de vergadering tijd vragen voor onderling beraad in de kring van het bestuur, alvorens tot stemming wordt overgegaan.
 • Het bestuur kan overwegen het machtswoord te gebruiken. Dat wil zeggen dat het bestuur aankondigt in zijn geheel te zullen aftreden, als het voorstel wel of niet wordt aangenomen.

  Lees meer over Bestuur

  0
  Je winkelwagen