Missie en doelstellingen op papier

Missie en doelstellingen op papier

Missie en doelstellingen op papier

Missie en doelstelling

Welke koers gaat de vereniging varen? Zet de missie en de doelstellingen op papier.

  • Missie: Wat is de bestaansgrond van de vereniging? Waarom is de vereniging op aarde? Probeer de missie zo kort en krachtig mogelijk op papier te zetten: beperk je tot de absolute hoofdlijnen. Een goede missie is voor iedereen begrijpelijk, is tijdloos, geeft het doel op lange termijn aan, en motiveert en verbindt de leden van de vereniging. Vaak is in de missie ook aangegeven wat de doelgroep is, en wat de vereniging voor de doelgroep wil betekenen. De missie vertelt niet wát de vereniging doet, maar wel waarom.
  • Doelstelling: Op basis van de missie kan een situatie worden beschreven die de vereniging binnen afzienbare tijd wil bereiken. Het bereiken van die situatie is de doelstelling. De doelstelling is goed omlijnd, uitdagend, ambitieus, maar ook realistisch en haalbaar.

Doelstelling

Is de vereniging nog in oprichting? Dan kunnen doelstellingen op een andere manier geformuleerd zijn dan wanneer de vereniging al bestaat en actief is. Beginnende verenigingen hebben behoefte aan doelstellingen die mensen motiveren, die mensen samenbinden, die mensen tot actie aanzetten. We spreken dan van ‘magie’-doelen. Professionaliseert de vereniging, dan worden doelen ‘smart’ geformuleerd. Die doelstellingen zijn meer geschikt om mensen op af te rekenen. Kies dus een manier van formuleren die bij de levensfase van de vereniging past. En pas op dat je niet doorschiet in het streven ‘professioneel’ te zijn. Doelstellingen moeten het werk leuk en interessant maken, en niet aanvoelen als een dwangbuis.

Een goede doelstelling is concreet. Een doelstelling die geformuleerd is als ‘Onze vereniging streeft ernaar kinderen een betere toekomst te geven …’ is niet concreet. Welke kinderen? Beter dan wat? Toekomst … over 5 jaar, 10 jaar, 50 jaar? Formuleer liever doelstellingen die meetbaar zijn: ‘Onze vereniging streeft ernaar binnen twee jaar ten minste 250 kinderen in weeshuizen in …’.

Concrete, meetbare, tijdgebonden doelstellingen scheppen duidelijkheid. Ambitieuze, relevante doelstellingen geven bestuursleden en andere medewerkers het gevoel dat ze zinvol bezig zijn. Haalbare doelstellingen voorkomen teleurstellingen in de toekomst. En ze vormen een goede basis voor het opstellen van de statuten.

In de statuten

Heb je de missie en de doelstelling(en)van de vereniging geformuleerd, dan is het opstellen van de statuten een stuk eenvoudiger geworden. Soms worden de geformuleerde missie en doelstellingen 1-op-1 in de statuten opgenomen. In de meeste gevallen is de missie 1-op-1 overgenomen. Maar worden de doelstellingen ruimer geformuleerd en wordt in grote lijnen aangegeven hoe dit doel bereik zal worden.

Bestuurders en leden van de vereniging zijn nou eenmaal gebonden aan de statuten. Doen zich veranderingen in de situatie voor, dan moeten de statuten aangepast worden. En dat kost geld. Het is daarom een goed gebruik de doelstellingen iets ruimer te formuleren (niet: ‘weeskinderen helpen’, maar bijvoorbeeld ‘het helpen van kindertehuizen, weeskinderen en kinderen die daar het meest behoefte aan hebben’).

Meestal wordt ook de volgende toevoeging gebruikt: ‘… en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’