News

TIP: Hoe om te gaan met het ontslaan van een bestuurslid

Zowel bij een stichting als vereniging moet de wijze van ontslag wel in de statuten zijn vastgelegd. Sla deze er dus eerst op na om te kijken hoe de procedure binnen uw organisatie moet verlopen!Ontslag bij vereniging

In de vereniging is het orgaan dat iemand in zijn bestuursfunctie heeft benoemd, ook degene die hem kan ontslaan. Tenzij in de statuten anders is geregeld, is dit de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wettelijk kan dit zonder opgaaf van redenen, maar meestal zal dit in de praktijk natuurlijk wel gebeuren. Uiteraard moet in alle gevallen het bestuurslid de mogelijkheid krijgen zich te verweren, zowel mondeling als schriftelijk.

Meestal gebeurt het ontslag op voorstel van het bestuur het vindt dat deze persoon niet, niet goed of onvoldoende functioneert of onjuist heeft gehandeld. Een begin van een oplossing kan bestaan uit:
  • Een goed gesprek met de betrokkene met het verzoek de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen.
  • Een goed gemotiveerd voorstel van de meerderheid van het bestuur aan het orgaan dat hem heeft benoemd.
Zou een lid in de Algemene Vergadering voorstellen om het bestuurslid Janssen te ontslaan en dat voorstel wordt (na hoor en wederhoor) met de vereiste meerderheid aangenomen, dan is daarmee de kous af. Janssen is zijn functie kwijt en de rest van de bestuursleden moet met een oplossing komen voor de taken die door hem werden verricht.

Let op! Heel vaak bevatten de statuten een bepaling, dat voor zo’n ontslagbesluit een gekwalificeerde meerderheid is vereist van b.v. tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Wat kan het bestuur doen als het de mening van de ALV niet deelt?

  • Het voorstel ombuigen
  • Voldoende motieven van de voorsteller vragen
  • Het betrokken bestuurslid gelegenheid geven voor verdediging
  • Het voorstel pas in stemming brengen als de voorzitter merkt dat het merendeel van de vergadering dat wenst.
  • Aan de vergadering tijd vragen voor onderling beraad in de kring van het bestuur, alvorens tot stemming wordt overgegaan.
  • Het bestuur kan overwegen het machtswoord te gebruiken, dat wil zeggen dat het aankondigt in zijn geheel te zullen aftreden, als het voorstel wel of niet wordt aangenomen.
Ontslag bij stichting
In een stichting is het bestuur het hoogste en enige wettelijk voorgeschreven orgaan. Dit betekent dat alle bevoegdheden die niet in de wet of volgens de statuten aan andere organen is toegekend, onder het bestuur vallen. Het bestuur is tevens bevoegd om tot ontslag van een bestuurder over te gaan.
Daarnaast is er bij stichtingen de mogelijkheid dat de rechter een bestuurslid ontslaat. Dit gebeurt meestal vanwege onbehoorlijke of onzorgvuldige uitoefening van de functie, op aangeven van belanghebbenden of het Openbaar Ministerie.

Tegenwoordig ziet men bij grotere stichtingen ook een Raad van Toezicht optreden aan wie het benoemen en ontslaan van bestuurders is toevertrouwd.

Share it on