is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

7 Stappenplan statuten vereniging wijzigen

7 Stappenplan statuten vereniging wijzigen

Eenvoudig en gratis stappenplan: statuten vereniging wijzigen

Jullie willen de statuten van de vereniging wijzigen. Wij willen je graag helpen bij de stappen die je moet zetten om de vereniging te wijzigen.

Contract of brief

De vereniging en het bestuur vorm jij niet alleen. Dus wil je de zaken bespreken met anderen. Hieronder hebben we de belangrijkste besluiten die jullie moeten nemen om een vereniging te wijzigen op een rijtje gezet. Neem deze stappen met elkaar door.

Let op: Als je een bestaande vereniging hebt die lid is van een koepel zijn er vaak verplichte statuten. Bijvoorbeeld alle voetbalverenigingen moeten modelstatuten voeren die de KNVB heeft voorgeschreven. In dat geval is het doorlopen van de stappen niet nodig. De modelstatuten hebben deze keuzes dan reeds bepaald.

Stappenplan statuten wijzigen

 1. Inschrijving bij de KvK controleren

  Voordat de vereniging een besluit kan nemen om de statuten te wijzigen, moeten de juiste bestuurders zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Controleer deze inschrijving dus eerst. Zorg ervoor dat oude bestuursleden zijn uitgeschreven, de nieuwe zijn ingeschreven en de functies kloppen. Is dat niet het geval? Pas dit dan eerst aan bij de Kamer van Koophandel. Daarna kunnen jullie een besluit gaan nemen over de statutenwijziging.

 2. De bestaande statuten

  Zorg dat je de huidige statuten hebt. Heb je die niet, of zijn ze kwijt? Probeer deze dan eerst op te vragen bij de Kamer van Koophandel (als ze daar geregistreerd staan) of bij de notaris die de statuten heeft opgesteld.
  De statuten bevatten de regels waarin staat hoe je die statuten kunt wijzigen. In een apart uitgebreid artikel leggen we uit hoe dat zit en ook hoe je de statuten kunt achterhalen.

 3. Doelstelling

  Bij het wijzigen van de statuten kun je ook de doelstelling aanpassen.
  Er is een verschil tussen de doelen die je stelt in de statuten en de doelen die jullie jezelf als vereniging stellen.
  De doelstelling voor de statuten van de vereniging, de zogeheten statutaire doelstelling, zal straks door de notaris worden bekeken. Je moet proberen om de doelstelling in de statuten concreet te houden en tegelijk niet te beperkt. Van een te beperkte doelstelling kun je later last hebben.
  Je kunt jouw doelstelling gratis laten controleren door onze juristen! Je ontvangt binnen enkele dagen feedback op de doelstelling, zo weet jij zeker dat jouw doelstelling correct is.

 4. Middelen

  Naast het doel heb je ook de ‘wijze waarop’. Dat is de manier waarop je het doel wilt bereiken.

  Het doel van de vereniging mag niet zijn het maken van winst. De vereniging streeft iets na om te bereiken, anders dan het verdienen van geld. Dat wil niet zeggen dat een vereniging geen winst kan maken op bepaalde activiteiten. De kantine van de voetbalclub is een bron van inkomsten. De winst moet echter besteed worden aan het doel en kan dus niet uitgekeerd worden aan de oprichters, bestuurders of leden. Is dat wel je doel, dan moet je een coöperatie oprichten.

  Je moet bedenken hoe je als vereniging aan geld komt. Alle verenigingen vragen een bijdrage aan de leden, de zogeheten contributie. De vereniging moet op zoek naar subsidies, donaties en andere inkomsten. Schrijf deze op, ook hier liefst ruim geformuleerd. De inkomsten die je in de statuten hebt staan, zijn de bronnen die zijn toegestaan voor de vereniging. Je bent dus niet verplicht die ook daadwerkelijk te gebruiken. Dus de vereniging kan zijn inkomsten verkrijgen uit sponsoring, wil niet zeggen dat dit verplicht is, maar alleen dat het mogelijk is.

 5. Organisatie en bestuur

  Als je toch de vereniging wijzigt, neem dan direct deze onderwerpen mee.
  Bestuur. Wij gaan uit van een normale bestuursstructuur. Daarbij dus geen Raad van Commissarissen en dergelijke. Wel heeft het verenigingsbestuur de bevoegdheid om commissies in te stellen. Ons advies is ook om het bestuur niet te groot te maken. Hoe groter het bestuur, hoe langer de vergaderingen duren en hoe moeilijker het nemen van besluiten is. Maak liever ad hoc een commissie om meer mensen bij de vereniging te betrekken. Daarvoor kun je ook gebruik maken van een huishoudelijk reglement.

  Hoeveel bestuurders? Het bestuur van een vereniging bestaat in ieder geval minimaal uit twee personen, maar minimaal drie is het meest gangbaar. In het algemeen is een oneven aantal bestuurders aan te raden. Bij eventuele besluiten waarover gestemd moet worden is er dan altijd een meerderheid. Een groot aantal bestuurders leidt vaker tot langdurige vergaderingen. Zie ook hiervoor over de mogelijkheid om te werken met commissies.

  Zittingsduur bestuurders. Mogen de bestuurders voor eeuwig zitten? Als je een vereniging met alleen bekenden opricht vermoedelijk wel. Maar je kan ook een beperking opnemen aan de zittingsduur. Daarbij kan je dan ook bepalen dat de termijn bijvoorbeeld eenmaal kan worden verlengd. Om te voorkomen dat iedereen tegelijk weg moet, staat in de statuten dat het bestuur een schema opstelt.

  Beloning bestuurders. Er zijn verschillende vergoedingen mogelijk. De eerste is standaard, de bestuurders kunnen hun onkosten die ze voor de vereniging maken declareren. Denk aan reiskosten of andere directe uitgaven. De tweede vorm is dat er een vergoeding is voor de bestuurders. Deze vergoeding is voor de tijd en moeite die de bestuurders investeren in de vereniging. De fiscus kent een vrijstelling voor vrijwilligers, je vindt de actuele cijfers op de site van De Belastingdienst.

  Boekjaar. Een boekjaar loopt normaal gesproken van 1 januari tot 31 december. Je kan kiezen voor een andere looptijd. Bijvoorbeeld om het boekjaar gelijk te laten lopen met het seizoen van een sportvereniging. Dan loopt de begroting gelijk met het sportjaar.

  Vergaderen. De nieuwe statuten maken het mogelijk dat je ook op andere manieren kan vergaderen. Bijvoorbeeld dat de oproep voor een vergadering niet meer via de post hoeft maar gewoon via de mail kan worden verzonden. Ook is het mogelijk om elektronisch te stemmen. Let op, dat is dus niet verplicht, de statuten zijn erop voorbereid dat dit mogelijk is.

 6. Leden en bijzondere leden

  De statuten maken het mogelijk dat bestuur en ledenvergadering bepaalde leden een bijzondere status verlenen. Die is bewust verder niet in de statuten uitgewerkt. Daarmee leg je de zaken teveel vast voor de toekomst. Dus ereleden en dergelijke zijn mogelijk. Het is aan de vereniging om dit verder uit te werken.

 7. Bijzondere fiscale wensen

  ANBI of SBBI. Alleen formele verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid komen in aanmerking voor fiscale tegemoetkomingen. Het kan zijn dat je straks inkomsten wilt halen uit donaties. Er zijn twee verschillende fiscale statussen die hierbij van pas kunnen komen. De ANBI status is de meest interessante. De donateurs kunnen dan de giften aftrekken van de belasting. Om de ANBI status te ontvangen moet je als vereniging wel aan wat eisen voldoen.
  Een SBBI is eigenlijk een zeer lichte vorm van ANBI. De giften aan een SBBI zijn voor de donateur niet aftrekbaar. De SBBI is zelf geen schenkbelasting verschuldigd. Er wordt per schenking besloten of deze een SBBI status krijgt.

 8. Vastleggen en uitvoeren van het besluit

  Als de juiste bestuursleden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de procedure die in de statuten staat beschreven wordt gevolgd en er concept statuten zijn, kan de algemene vergadering een besluit nemen.
  Het besluit van de AV moet vastgelegd in notulen. Een model van deze notulen vind je onderaan deze pagina. Hierna wijst het bestuur één van hen aan om de zaak bij de notaris te regelen. Op die manier spaar je op de kosten, er is dan namelijk slechts 1x ID controle noodzakelijk.

  0
  Je winkelwagen