Financiën

De financiën zijn een belangrijk onderdeel van uw vereniging of stichting. Als bestuur en penningmeester wilt u zicht hebben op belastingen, inkomsten, uitgaven en overige financiële zaken.

Eisen aan de kascommissie

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid De wet stelt als expliciete eis slechts dat de commissie uit tenminste twee leden moet bestaan. Zij moeten door de algemene vergadering zijn benoemt en niet tot het bestuur behoren. Daarboven kunnen de statuten nog aanvullende eisen stellen. De genoemde wettelijke eisen hebben betrekking op de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid. Doordat de benoeming […]

Samenstelling van de kascommissie

Aantal commissieleden Het wettelijk voorgeschreven minimumaantal kascommissieleden is twee. De statuten zullen soms een groter aantal voorschrijven. Het benodigde aantal leden is afhankelijk van de grootte van de vereniging of stichting. Ook de ervaring van de commissieleden speelt een rol. Zit er een ‘oude rot’ in de commissie, dan zal minder tijd en mankracht nodig […]

Verzeker de vrijwilligers

Waarom verzekeren Een van de eerste uitgaven die je als vereniging zou moeten nemen is het verzekeren van de vrijwilligers. Er zijn verschillende risico’s de je kan en mogelijk wilt verzekeren. Een groot aantal gemeenten in Nederland heeft een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in hun gemeente. Aansprakelijkheidsverzekering Veel mensen hebben een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren […]

Contributie en financiële administratie

Hoe kies je de juiste software voor jouw vereniging? Maak een goede inventarisatie van jullie wensen voor de financiële administratie. Gebruik deze lijst met punten om die inventarisatie op te zetten. De financiële administratie De automatsering van jullie vereniging bestaat uit twee delen. Het ene deel is de ledenadministratie, het andere deel betreft de financiële […]

Uw financiële huishouding op orde

Mocht uw organisatie in de financiële problemen komen, dan is een plan van aanpak onontbeerlijk. Wat moet er gebeuren en wie moet wat doen? Laat u als bestuur hierin bijstaan door een financieel adviseur, wellicht is er een onder uw leden of relaties aanwezig? De basis voor het voorkomen van een financieel fiasco is een goede financiële […]

Wat is een kascommissie?

De kascommissie wettelijk verplicht De kascommissie is de enige commissie binnen een vereniging die wettelijk verplicht is. In de wet staat in Artikel 48 Burgerlijk Wetboek Boek 2 dat een dergelijke commissie verplicht is. Dat is het geval als de boeken van de vereniging niet door een externe accountant worden gecontroleerd. De Algemene Vergadering benoemt […]

Kascontrole: Factuurcontrole

Factuurcontrole of kostencontrole? Natuurlijk controleert de kascommissie de kosten die in de resultatenrekening staan. Eén van de controlepunten daarbij is of voor elke betaling een betalingsbewijs aanwezig is. Dat betekent dat het startpunt voor deze controle niet de facturenmoet zijn, maar een specificatie van de kosten. Want als er een factuur ontbreekt, kom je daar […]

Kascontrole: controle opbrengsten

Controle van de opbrengsten Kascommissies hebben vaak veel aandacht voor controle van de kosten. De controle van de opbrengsten (de baten) wordt zelfs regelmatig vergeten. De controle van opbrengsten is zeker even belangrijk als de controle van de kosten. Al was het alleen maar omdat het totaalbedrag van de opbrengsten meestal ongeveer gelijk is aan […]

Een bankrekening openen

Bankrekening voor de vereniging De vereniging is opgericht. Nu willen jullie een bankrekening openen. Dat kan alleen voor verenigingen die zijn ingeschreven in het Handelsregister. Wil je voor een informele vereniging een bankrekening? Dat kan ook, maar het is dan een particuliere rekening. In de naam van die rekening staat dan jouw naam en daarachter […]

Wat staat er in bestuursverslag?

Wat is een bestuursverslag In een bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over het beleid dat in het betreffende jaar is gevoerd. Het bevat een profiel van de organisatie, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie. Het financiële deel van een bestuursverslag noem je de ‘jaarrekening’. Een bestuursverslag van […]