is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Woordenboek

Het woordenboek voor verenigingen. Bevat de juridische woorden maar ook de jargon begrippen die gebruikt worden in verenigingsland.

 • Activeren VvE
  Een slapende vereniging van eigenaren (VvE) kan je weer activeren. Een VvE heeft verschillende verplichtingen. Een eerste stap is het kiezen van een bestuur. Dit bestuur moet regelmatig vergaderen en moet een begroting maken. De leden van de VvE betalen maandelijks een bijdrage aan de VvE. Daarnaast moet de VvE bijvoorbeeld een opstalverzekering afsluiten voor […]
  Lees meer
 • Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI
  Een Algemeen Nut Beogende Instelling staat bekend onder de naam ANBI. De Belastingdienst kan een vereniging de ANBI status geven. Met deze status kan de vereniging fiscaal gunstig giften en erfenissen ontvangen. Deze kan de vereniging aftrekken van de belasting. Daarnaast kan een vereniging met de ANBI status in aanmerking komen voor een teruggaaf van […]
  Lees meer
 • Algemene stemmen
  Algemene stemmen betekent dat men unaniem heeft gestemd. Dus allemaal hetzelfde gestemd. Voor sommige besluiten is vereist dat het besluit wordt genomen met algemene stemmen. Voor zo’n besluit is het dus belangrijk dat iedereen het erover eens is. In de statuten kan zijn bepaald dat algemene stemmen zijn vereisten voor een bepaald besluit. Naast algemene […]
  Lees meer
 • Algemene vergadering
  De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van een vereniging. De vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering komt minimaal één keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De leden kunnen daar hun stem uitbrengen. De algemene vergadering neemt de besluiten. De besluiten worden vastgelegd in notulen. In de statuten […]
  Lees meer
 • Appartement
  Een appartement is een gedeelte van een groter gebouw. Het gebouw is in een splitsingsakte verdeeld in appartementsrechten. Een eigenaar van het appartement krijgt exclusief gebruik over het appartement. Er kunnen ook gemeenschappelijke gedeelte zijn. Koop je een appartement? Dan ben je automatisch lid van de vereniging van eigenaren.
  Lees meer
 • Appartementsclausule
  Een appartementsclausule is een clausule die in de verzekeringsovereenkomst opgenomen moet worden. In deze clausule staat dat als één van de eigenaren zich niet aan de regels van de verzekering houdt en daardoor schade ontstaat, de verzekering toch zal uitkeren. De verzekeraar zal de schade op deze eigenaar van het appartement gaan verhalen. Het is […]
  Lees meer
 • Belangenvereniging
  Een belangenvereniging is een vereniging die opkomt voor belangen van een bepaalde groep. De belangenvereniging moet een duidelijk omschreven doel hebben met een specifiek maatschappelijk nut. Er kunnen donateurs betrokken zijn bij een belangenvereniging. Vakbonden zijn belangenorganisaties. Zij hebben een grote rol in het maatschappelijk leven en vormen de basis voor grote maatschappelijke veranderingen.
  Lees meer
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder hebben verricht. Het uitgangspunt is dat de vereniging aansprakelijk is. Omdat een vereniging rechtspersoonlijkheid heeft. Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In de wet staan een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid. Onder andere deze: artikel 2:9 […]
  Lees meer
 • Bestuursbesluit
  Een bestuursbesluit is het formele besluit van het verenigingsbestuur. Een bestuursbesluit moet worden vastgelegd in notulen. Deze notulen worden tijdens een vergadering opgesteld. Bij sommige besluiten moet de vereniging rekening houden met de regels en bepalingen uit de statuten en mogelijk ook uit het huishoudelijk reglement.
  Lees meer
 • Bestuursverslag
  Het bestuursverslag is een normaal gesproken jaarlijks verslag van het verenigingsbestuur aan de algemene vergadering. In dat verslag legt het bestuur verantwoording af voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Wat is er gebeurd in de vereniging en hoe is de verwachting voor de komende tijd. Het bestuursverslag maakt onderdeel uit van de jaarstukken. […]
  Lees meer
 • Bewaarplicht
  De bewaarplicht is een wettelijke verplichting om de administratie een bepaalde tijd te bewaren. Meestal is dat 7 jaar, maar in sommige gevallen kan het 10 jaar zijn. Voor het bewaren van deze documenten moet de vereniging een bewaarder aanwijzen. Ingeval van ontbinding van de vereniging moet de bewaarder in het Handelsregister zijn ingeschreven. Lees […]
  Lees meer
 • Commissie
  Een commissie is een aangewezen groep mensen (leden van de vereniging) met een bepaalde taak. Deze taak moet de commissie dan uitvoeren. Een vereniging kan verschillende soorten commissie hebben. Denk hierbij aan een kascommissie, een stemcommissie of een wedstrijdcommissie. Commissies kunnen nut hebben om taken te verdelen in de vereniging. In de statuten of het […]
  Lees meer
 • Contributie
  Contributie is een financiële bijdrage. De leden van een vereniging betalen contributie. Dat kan jaarlijks, maandelijks of wekelijks zijn. Of per kwartaal. De contributie kan zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De opbrengst wordt gebruikt om de doelstelling van de vereniging uit te voeren. De contributie kan per lid verschillen. Bijvoorbeeld een lager bedrag voor […]
  Lees meer
 • Decharge
  Decharge is het goedkeuren van het door het bestuur gevoerde beleid. Met deze goedkeuring kan het bestuur niet meer aansprakelijk worden gesteld. Ze worden dan ontslagen van hun verantwoordelijkheid over het gevoerde beleid. De algemene vergadering kan jaarlijks decharge verlenen aan het bestuur. Dat geldt ook voor de vereniging van eigenaren. In de statuten kan […]
  Lees meer
 • Erelid
  Een erelid is een lid van een vereniging met een speciale status. Deze status is door de vereniging toegekend. In de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging kan een benoemingsregeling staan. Bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden voor het benoemen tot erelid. Een erelid kan bepaalde rechten hebben. Bijvoorbeeld dat een erelid geen contributie hoeft te […]
  Lees meer
 • Federatie
  Een federatie is een vereniging van verenigingen. Het is een koepelorganisatie. Binnen deze organisatie zijn een aantal belangenorganisaties vertegenwoordigd. De federatie handelt in het belang van de leden. De leden kunnen verenigingen zijn, maar ook stichtingen. De federatie is ook een samenwerking. De leden van de federatie kent dus rechtspersonen als lid, daarover schreven we […]
  Lees meer
 • Financieel beheer
  Een VvE kan het financieel beheer uit handen geven aan een financieel beheerder. Deze beheerder zorgt dan voor de inning van de maandelijkse bijdragen, het maken van een begroting, het betalen van facturen en het opstellen van de jaarrekening. Dit kan worden uitgevoerd door een professionele beheerder. Een van de leden van de VvE kan […]
  Lees meer
 • Gekwalificeerde meerderheid
  Bij een gekwalificeerde meerderheid is er pas sprake van een meerderheid indien is voldaan aan aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de statuten. Er kan een verhoogd quorum gelden. Dat is een minimaal aantal van de stemmen dat aanwezig moet zijn. Of een verhoogde meerderheid, zoals 2/3 of 3/4. Een gekwalificeerde meerderheid kan zijn voorgeschreven […]
  Lees meer
 • Gewone meerderheid
  De gewone meerderheid is de helft van de stemmen + één. In de statuten van de vereniging kan zijn opgenomen dat voor bepaalde besluiten een gewone meerderheid is vereist. Deze meerderheid kan zien op het aantal stemmen dat is uitgebracht. Of op het aantal (aanwezige) stemgerechtigden. Naast de gewone meerderheid bestaat de gekwalificeerde meerderheid.
  Lees meer
 • Herbouwwaarde
  De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een huis in dezelfde staat op dezelfde plek te herbouwen. Deze waarde is van belang voor de opstalverzekering. De herbouwwaarde moet reëel zijn. Als het bedrag te laag is, keert de verzekering niet meer uit en kan het pand niet opnieuw worden gebouwd als het totaal […]
  Lees meer
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de gehele schuld van de schuldeiser. De schuldeiser kan dan bij elke schuldenaar zijn vordering opeisen. De schuldenaren moeten dan onderling bepalen hoe zij dit verdelen, maar de schuldeiser hoeft zich daar niets van aan te trekken. De bestuurders van een vereniging kunnen hoofdelijke aansprakelijk zijn […]
  Lees meer
 • Huishoudelijk reglement
  Een huishoudelijk reglement is opgesteld door de vereniging. In het reglement staan de interne regels en de werkwijze van de vereniging. Het is een aanvulling op de statuten. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Is dat toch het geval? Dan gaan de statuten altijd voor. In het huishoudelijk reglement kan […]
  Lees meer
 • Inboedelverzekering
  Een inboedelverzekering is een verzekering voor alle spullen in jouw appartement. Je verzekerd de spullen dan tegen schade en diefstal. Het gaat om losse spullen, zoals een bank, tafel en stoelen, maar ook elektronica zoals een televisie. Spullen die ‘nagelvast’ zitten vallen niet onder de inboedelverzekering. Een keuken valt bijvoorbeeld niet onder de inboedelverzekering, maar […]
  Lees meer
 • Kamer van Koophandel
  De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie. Deze organisatie houdt een register bij van rechtspersonen. De meeste rechtspersonen zijn verplicht om zich in te schrijven bij de KvK. Zoals formele verenigingen en verenigingen van eigenaren. Een informele vereniging is niet verplicht om zich in te schrijven. Je kan bij de KvK een uittreksel opvragen. […]
  Lees meer
 • Kascommissie
  De kascommissie of ook kascontrolecommissie is een commissie van de vereniging. Dit is een onafhankelijk commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. Taak van de kascommissie is het controleren van de jaarrekening. De kascommissie controleert het werk van de penningmeester. De taak van de kascommissie kan in het huishoudelijk reglement nader worden uitgewerkt.
  Lees meer
 • Ledenadministratie
  De ledenadministratie vormt de kern van de vereniging. In de administratie staan de gegevens van de leden. Denk hierbij aan de naam, adres, betalingsgegevens, hoe lang iemand lid is, etc. Deze gegevens heb je nodig voor het innen van de contributie. De ledenadministratie dient goed beschermt te zijn. Hier staan namelijk persoonlijke gegevens van de […]
  Lees meer
 • Meerjarenonderhoudsplan
  Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rapport van de vereniging van eigenaren. Het is een overzicht van alle onderdelen van het pand en wat het geplande onderhoud is voor de komende jaren. In het plan staat ook wat de verwachte kosten zijn voor het onderhoud van de VvE. Op basis van dit onderhoudsplan kan de maandelijkse bijdrage worden […]
  Lees meer
 • Notulen
  Notulen zijn aantekeningen of een verslag van de algemene vergadering van de vereniging. In de notulen staat beschreven wat is besproken en besloten tijdens de vergadering. Het is niet wettelijk verplicht om te notuleren bij de vergadering. Op de site vind je meerdere voorbeelden van notulen.
  Lees meer
 • Opstalverzekering
  Een opstalverzekering is een verzekering die de schade aan jouw woning dekt en alles wat aan jouw woning vastzit. Denk hierbij aan schade veroorzaakt door storm, inbraak en brand. De opstalverzekering dekt ook de herbouw van een woning. Hiervoor is dan ook een verzekering tegen herbouwwaarde. De opstalverzekering dekt geen schade aan meubels en andere […]
  Lees meer
 • Orgaan
  Een orgaan is een onderdeel van een vereniging. De vereniging is een rechtspersoon met eigen bevoegdheden. Die worden wettelijk uitgeoefend door bepaalde organen van de vereniging. Bij de oprichting staan die organen ook in de statuten. Bekende organen zijn bijvoorbeeld het verenigingsbestuur of de algemene vergadering. Die kunnen op hun beurt ook weer andere organen […]
  Lees meer
 • Penningmeester
  Een penningmeester zit in het bestuur van de vereniging. De taak van de penningmeester is om de financiën van de vereniging te regelen. In de statuten staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven. Deze taken en bevoegdheden kunnen in het huishoudelijk reglement specifieker zijn beschreven. Een ander woord voor penningmeester is ook wel schatbewaarder, fiscus, […]
  Lees meer
 • Personeelsvereniging
  Een personeelsvereniging is een bijzondere soort vereniging. De personeelsvereniging heeft tot doel om (oud) personeel van een organisatie de verenigen. Zij bevordert het gezamenlijk gevoel van de organisatie. Bijvoorbeeld door personeelsfeestjes te organiseren, zorgen voor cadeaus bij bijzondere gebeurtenissen, etc.
  Lees meer
 • Quorum
  Het quorum is een voorwaarde. Deze voorwaarde kan zijn gesteld bij het nemen van besluiten door de vereniging. Een bepaald besluit kan pas geldig zijn als er is voldaan aan het quorum vereiste. Bijvoorbeeld dat er bij een stemming een minimum aantal personen aanwezig moet zijn. De quorum eis kan in de statuten zijn opgenomen […]
  Lees meer
 • Reservefonds
  De VvE zet een bepaald bedrag opzij voor toekomstig onderhoud. Dit is het reservefonds. De grootte van het reservefonds staat vermeld op de balans. Jaarlijks moet er een bedrag gereserveerd voor toekomstig of gepland onderhoud. Het is een soort spaarpot om onderhoud uit te kunnen betalen.
  Lees meer
 • Royeren
  Royeren is het ontzetten van een lid uit de vereniging. Het verenigingsbestuur kan een lid royeren. In de statuten kan een regeling staan over het royeren van een lid. De procedure die in de statuten staat moet door het verenigingsbestuur zijn gevolgd. Het geroyeerde lid kan het besluit van het bestuur vernietigen als er niet […]
  Lees meer
 • Schorsen
  Schorsen is het tijdelijk ontzetten van een lid uit de vereniging. Het verenigingsbestuur kan besluiten om een lid te schorsen. Dit is een tijdelijke maatregel. Het lid wordt voor een bepaalde tijd geschorst. In de statuten kan een regeling zijn opgenomen over het schorsen van leden. Als het bestuur deze procedure niet volgt, is het […]
  Lees meer
 • Secretaris
  Een secretaris maakt deel uit van het verenigingsbestuur. De taak van de secretaris is om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten van de vereniging kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de secretaris vastleggen. Deze taken kunnen in het huishoudelijk reglement specifieker zijn beschreven. De secretaris is niet wettelijke verplicht om te notuleren […]
  Lees meer
 • Slapend lid
  Een slapend lid is een lid van de vereniging die niet actief is. Zo’n lid betaalt meestal wel contributie aan de vereniging. Slapende leden kunnen de vereniging ook geld kosten. Lees ook: Slapende leden wakker maken?
  Lees meer
 • Slapende VvE
  Een slapende VvE is een VvE die niet meer actief is. De VvE vergaderd niet meer, er komen geen bijdragen binnen en geen begroting opgemaakt. Daarnaast is een slapende VvE niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit kan voor problemen zorgen als er onderhoud moet worden verricht aan het pand. De VvE leden komen […]
  Lees meer
 • Sociaal Belang Behartigende Instelling SBBI
  Een Sociaal Belang Behartigende Instelling is beter bekend onder de afkorting SBBI. Een vereniging kan een SBBI aanvragen bij de Belastingdienst als deze een gift of erfenis ontvangt. De belangrijkste voorwaarde is dat de vereniging een sociaal belang moet behartigen om in aanmerking te kunnen komen. Je kunt de SBBI status niet van tevoren aanvragen. […]
  Lees meer
 • Splitsingsakte
  Een splitsingsakte is een notariële akte. In deze akte staat hoe het eigendom van een gebouw is gesplitst in appartementsrechten. Bij de splitsingsakte hoort ook een splitsingsreglement. In de splitsingsakte staat omschreven welk gedeelten gemeenschappelijk is en welk gedeelte voor privégebruik zijn. Het splitsingsreglement is meestal gebaseerd op een van de modelreglementen. Zie ook Modelreglementen […]
  Lees meer
 • Statuten
  De statuten zijn een formeel stuk. Zij maken deel uit van de akte van oprichting. In de statuten staan de regels van de vereniging. Zoals de naam, doelstelling, plaats en vestiging. Maar ook regels omtrent de besluitvorming, wijziging van de statuten en het opheffen van de vereniging. Bij een formele vereniging worden de statuten door […]
  Lees meer
 • Statutenwijziging
  De statutenwijziging is het formeel aanpassen van de statuten van de vereniging. Een statutenwijziging moet via de notaris. De notaris maakt dan een nieuwe notariële akte en schrijft die in bij het Handelsregister. Je wijzigt de statuten als je bijvoorbeeld de naam van de vereniging wilt wijzigen, de doelstelling wilt wijzigen of de omvang van […]
  Lees meer
 • Stemcommissie
  Een stemcommissie is een commissie van de vereniging. Een vereniging kan verschillende commissie hebben. De stemcommissie gaat over de stemmen. Zij controleert of het stemming volgens de juiste procedure verloopt. De commissie deelt de stembriefjes uit en telt deze na afloop van de stemming. Lees ook: Wat doet een stemcommissie?
  Lees meer
 • UBO
  UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie. Verenigingen zijn verplicht om een UBO op te geven. Deze wordt geregistreerd in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Deze registratie is ingesteld ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme. De notaris is daarom ook verplicht om de […]
  Lees meer
 • UBO-register
  Het UBO-register is een openbaar register. Dit register maakt deel uit van het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. In het register is opgenomen wie de UBO is van een Nederlandse organisatie. Door dit register te raadplegen, tegen betaling, kan je erachter komen wie belanghebbende zijn van een vereniging. Per 27 maart 2022 is het […]
  Lees meer
 • Vacatiegeld
  Het vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering of bijeenkomst. Het is een gebruikelijk beloning voor bijvoorbeeld politici of mensen die in een beroeps- of bezwaarcommissie zitting hebben. Voor iedere vergadering ontvangen zij een vast bedrag. Het is ook mogelijk om verenigingsbestuurders een vacatiegeld uit te betalen. Blijf je onder de vrijwilligersvergoeding […]
  Lees meer
 • Vereffenaar
  De vereffenaar van een vereniging is iemand die het vermogen na opheffing moet verdelen. De algemene vergadering wijst een vereffenaar aan als zij hebben besloten de vereniging op te heffen. De taak van de vereffenaar is het betalen van de schulden en het uitkeren van het overschot. De vereffenaar gaat het vermogen van de vereniging […]
  Lees meer
 • Vereffenen
  Vereffenen betekent dat de bezittingen van de vereniging worden verkocht en de schulden afgelost. Vereffening vindt plaats na het ontbindingsbesluit. In dit ontbindingsbesluit staat een vereffenaar aangewezen. De vereffenaar wikkelt alle lopende verplichtingen af. Blijft er een positief eindsaldo over? Dan kan de vereffenaar dit uitkeren aan de leden van de vereniging. Tenzij in de […]
  Lees meer
 • Vereniging
  Een vereniging is een rechtspersoon. Een vereniging bestaat uit leden. Het doel van de vereniging staat in de statuten. Er zijn twee soorten verenigingen. Een informele vereniging en een formele vereniging. De informele vereniging kan je zelf oprichten, hier is geen notaris voor nodig. De formele vereniging wordt wel door een notaris opgericht. Bij een […]
  Lees meer
 • Vereniging van eigenaren
  Een vereniging van eigenaren is een bijzondere vereniging. Deze vereniging bestaat uit appartementseigenaren. Zodra je een appartement koopt ben je automatisch lid van deze vereniging. Als je het appartement verkoopt ben je geen lid meer. De appartementseigenaren vormen samen een vereniging om hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. Zoals het onderhoud van het pand. Deze vereniging […]
  Lees meer
 • Verenigingsbestuur
  Het verenigingsbestuur is het bestuur van een vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De taak van het verenigingsbestuur is om de doelstelling van de vereniging vorm te geven. Het bestuur is een formeel orgaan van de vereniging. In de statuten staan de taken van het bestuur en wie er in het bestuur zit. Ook de […]
  Lees meer
 • Verenigingsbestuurder
  Een verenigingsbestuurder is een lid van het verenigingsbestuur. De bestuurder bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging. De bestuurder neemt besluiten en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. De eerst verenigingsbestuurder staat in de statuten. Als een bestuurder wijzigt kan dit via de Kamer van Koophandel. Een verenigingsbestuurder is in beginsel niet zelf aansprakelijk, maar de […]
  Lees meer
 • Verenigingslid
  Een verenigingslid, meestal kortweg gewoon een lid genoemd. Een vereniging kan verschillende soorten leden hebben. Zoals een erelid, aspirant-lid, juniorlid of seniorlid. Maar een vereniging kan ook geschorste leden hebben of leden die zijn geroyeerd. In de statuten of in het huishoudelijk reglement kan je opnemen wat voor soort leden de vereniging kent. Hierin kan […]
  Lees meer
 • Voorzitter
  De voorzitter is iemand van het bestuur van de vereniging. De taak van de voorzitter is om bestuursvergaderingen en het bestuur te leiden. Meestal heeft de functie van voorzitter ook een extern karakter en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. In de statuten kunnen bepaalde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter zijn genoemd. Zo […]
  Lees meer
 • VvE beheerder
  Een VvE beheerder is een beroepsmatige dienstverlener voor een vereniging van eigenaren. Dit is ook het aanspreekpunt van de leden van de VvE. De beheerder kan verschillende taken van de VvE overnemen. Zoals de administratie, financieel en technisch beheer. Ook het bijhouden van verzekeringen kan hieronder vallen. De taken van de beheerder staan niet in […]
  Lees meer
 • Wedstrijdcommissie
  Een wedstrijdcommissie is een commissie van de vereniging. Deze commissie gaat over de wedstrijden van de vereniging. In de statuten of in het huishoudelijk reglement kunnen regels staan over de wedstrijdcommissie. Hierin staan bijvoorbeeld regels over hoe groot de commissie minimaal moet zijn. Wat de taken van de commissie zijn. En hoe er nieuwe leden bij de commissie kunnen […]
  Lees meer
 • Werkkostenregeling
  De werkkostenregeling is een verplichte belastingregeling. Deze houdt in dat werkgevers maximaal 3,0% van het totale fiscale loon mogen besteden aan onbelaste vergoedingen. Alsook aan verstrekkingen aan werknemers. Dit percentage heet de vrije ruimte en daarover hoef je geen loonbelasting te betalen. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte komt moet je wel loonbelasting […]
  Lees meer
 • Winkeliersvereniging
  Een winkeliersvereniging is een vereniging van ondernemers. Het doel van de vereniging is om de gezamenlijke belangen van de aangesloten detailhandelaren te behartigen. Deze vereniging heeft ook statuten, net als een ‘gewone’ vereniging. Actieve verenigingen organiseren netwerkbijeenkomsten, braderieën of andere activiteiten.
  Lees meer
0
Je winkelwagen